คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชา/หน่วยงาน

ภาควิชาภาษาตะวันตก

วิสัยทัศน์

          ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาตะวันตกอื่นๆ เพื่อการสื่อสาร การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ดูประวัติ
นางสาวศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชา

บุคลากร

รายชื่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และทักษะทางปัญญาในการใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาตะวันตก
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ ภาษาฝรั่งเศส รวมทั้งการสอนภาษาฝรั่งเศส
 3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
 4. อนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยโดยใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาตะวันตก
 5. ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาประเทศ

เป้าประสงค์

 1. มีบัณฑิตด้านภาษาฝรั่งเศส และภาษาตะวันตกอื่นๆในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะทั้งภาษาต่างประเทศภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ
 3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ
 4. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งในและต่างประเทศ
 5. มีหลักสูตรและกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ และนานาชาติ
 6. มีฐานข้อมูลบุคคลากรและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนภาษาตะวันตก
 7. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

ปรัชญา/ปณิธาน

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์ มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมเพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน

ภาควิชาภาษาตะวันตกมุ่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและภาษาตะวันตกอื่นๆ เน้นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสืบค้นข้อมูล เรียนรู้ด้วยตนเอง และสานสัมพันธ์กับบุคคลต่างวัฒนธรรม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีจริยธรรม รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและสากล

ปรัชญา

เชี่ยวชาญภาษา ศึกษาวัฒนธรรม นำสู่โลกไร้พรมแดน

คณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาตะวันตก

1. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก(นางสาวศรีสุดา พุ่มชม)ประธานกรรมการ
2. ดร.ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธน์กรรมการ
3. ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ กรรมการ
4. ดร.วรัญญา มอโทกรรมการ
5. นางสาวคุณัญญา บัวพรหมมาตร์กรรมการ
6. นางสาวศิวพร สุขสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขานุการ

แผนผังโครงสร้าง

หลักฐานประกันคุณภาพฯ


  Warning: mysql_connect(): Access denied for user '10.10.26.81'@'10.10.26.83' (using password: YES) in D:\SERVER\virtual\old\lib\conprof.php on line 17
  - Can't Connect DB -