คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
ปรับปรุง
ปี 56
ปรับปรุง
ปี 61
ระบบ 2
ภาคเรียน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์สากล ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศาสตร์ไทย ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ไทย ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน ศศ.บ. (ภาษาจีน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พม่าศึกษา ศศ.บ. (พม่าศึกษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาเกาหลี ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
ปรับปรุง
ปี 56
ปรับปรุง
ปี 61
ระบบ 2
ภาคเรียน
ระบบ 3
ภาคเรียน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตคติชนวิทยา ศศ.ม. (คติชนวิทยา)
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร
ชื่อย่อ
ปรับปรุง
ปี 56
ปรับปรุง
ปี 61
ระบบ 2
ภาคเรียน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคติชนวิทยา ปรด. (คติชนวิทยา)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตภาษาไทย ปรด. (ภาษาไทย)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตภาษาศาสตร์ ปรด. (ภาษาศาสตร์)สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th