คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษา

         ระดับปริญญาตรี
         เป็นระบบที่เรียนปีละ 2 ภาคการศึกษาปกติ จัดการเรียนการสอน วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการ

         ระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 3 แบบ คือ
              1. แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ) จัดการเรียนการสอนปีละ 2 ภาคเรียน เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ในเวลาราชการ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
              2. แบบ 3 ภาคการศึกษา จัดการเรียนการสอนปีละ 3 ภาคเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์
              3. แบบ 3 ภาคการศึกษา (ครู-อาจารย์ประจำการ) จัดการเรียนการสอนปีละ 3 ภาคเรียน เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (จะประกาศรับเป็นครั้งๆไป)

         ระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ
              1. แบบ 2 ภาคการศึกษา และเน้นการวิจัย จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต(ภาษาไทยและภาษาศาสตร์) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)
              2. แบบ 2 ภาคการศึกษา และเน้นการทำวิจัยและศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
(ภาษาไทย คติชนวิทยา และภาษาศาสตร์) ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี (6 ภาคการศึกษา)

** ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2559สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th