คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 2561

         ค่าธรรมเนียมการศึกษา

                  ระดับปริญญาตรี
    เหมาจ่ายภาคเรียนละ 15,000 บาท สำหรับนิสิตทั้งสายภาษา และสายดนตรีและศิลปะการแสดง

         ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ได้แก่
                  1. ค่าหอพัก (1 ห้องต่อนิสิต 4 คน)
                           • ห้องแอร์ 15,600 บาท (ต่อคน/ต่อปีการศึกษา) *ไม่รวมค่าไฟฟ้า
                           • ห้องพัดลม 13,800 บาท (ต่อคน/ต่อปีการศึกษา) *ไม่รวมค่าไฟฟ้า
                   ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือ ค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท, ค่าประกัน 1,000 บาท และค่าชุดเครื่องนอน 600 บาท (ต่อคน/ต่อปีการศึกษา)
                  2. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 500 บาท/ภาคเรียน
                  3. ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการใช้บริการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 400 บาท / ภาคเรียน
                  4. ค่าบำรุงและธรรมเนียมระบบขนส่งมวลชน 200 บาท/ภาคเรียน

         ระดับปริญญาโท
    • แบบ 2 ภาคเรียน ตลอดหลักสูตร 90,000 บาท
    • แบบ 3 ภาคเรียน ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท         ระดับปริญญาเอก
    • แบบ 2 ภาคเรียน ตลอดหลักสูตร 300,000 บาทสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th