คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. จำนวนอัตรากำลังบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์

หน่วยงาน

บุคลากรสายสนับสนุน

ข้าราชการ

พ.มหาวิทยาลัย

พ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

พ.ราชการงบประมาณแผ่นดิน

พ.ราชการงบประมาณรายได้

ลูกจ้างประจำ

รวม

สำนักงานเลขานุการ

3 20 15 4 3 1 46

ภาควิชาภาษาไทย

- - - - - - -

ภาควิชาภาษาศาสตร์

- - - - - - -

ภาควิชาภาษาตะวันออก

- - - - - - -

ภาควิชาภาษาตะวันตก

- - - - - - -

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

- - - - - - -

ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

- - - - - - -

ภาควิชาดนตรี

- - - - - - -

ภาควิชาศิลปะการแสดง

- - - - - - -

รวม

- - - - - - -หน่วยงาน

บุคลากรสายวิชาการ

ชาวไทย

ชาวต่างประเทศ

รวม

ลาศึกษาต่อ

ข้าราชการ

พ.มหาวิทยาลัย

ผู้มีความรู้ฯ

ภาควิชาภาษาไทย

6 10 1 0 17 4

ภาควิชาภาษาศาสตร์

2 3 0 0 5 0

ภาควิชาภาษาตะวันออก

8 14 0 15 37 1

ภาควิชาภาษาตะวันตก

4 1 0 4 9 2

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

13 31 0 5 49 9

ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

1 4 2 0 7 1

ภาควิชาดนตรี

2 13 1 0 16 5

ภาควิชาศิลปะการแสดง

2 6 0 0 8 1

รวม

38 82 4 24 148 23

2. จำนวนอัตรากำลังวุฒิการศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ภาควิชา

คุณวุฒิ

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

ภาควิชาภาษาไทย

0 9 8 17

ภาควิชาภาษาศาสตร์

0 1 4 5

ภาควิชาภาษาตะวันออก

2 26 9 37

ภาควิชาภาษาตะวันตก

0 7 2 9

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

2 21 26 49

ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

0 1 6 7

ภาควิชาดนตรี

0 14 2 16

ภาควิชาศิลปะการแสดง

0 6 2 8

รวม

4 85 59 148

คิดเป็น

40% 57% 3% 100%

3. บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตำแหน่งทางวิชาการ

ที่

หน่วยงาน

จำนวนอาจารย์

อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

ชาวไทย

ต่างชาติ

ชาวไทย

ต่างชาติ

ชาวไทย

ต่างชาติ

ชาวไทย

1

ภาควิชาภาษาไทย

8 0 4 0 5 0 0 17

2

ภาควิชาภาษาศาสตร์

2 0 2 0 1 0 0 5

3

ภาควิชาภาษาตะวันออก

16 14 6 1 0 0 0 37

4

ภาควิชาภาษาตะวันตก

5 4 0 0 0 0 0 9

5

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

33 5 8 0 3 0 0 49

6

ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

4 0 1 0 1 0 1 7

7

ภาควิชาดนตรี

13 0 2 0 1 0 0 16

8

ภาควิชาศิลปะการแสดง

6 0 1 0 1 0 0 8

รวม

87 23 24 1 12 0 1 148
110 25 12 1

คิดเป็น

74% 17% 8% 1% 100%สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th