คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

ประวัติคณะ

ความเป็นมา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะฯ หนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดขึ้นจากการรวมคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก เข้าด้วยกันในปี พ.ศ.2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลกได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศและได้รับพระราชทานนามว่า "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีประวัติอันยาวนานโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2517 เป็นวันที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งเปิดบริการการเรียนการสอนในคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย

ปี

รายละเอียด

2521

ในส่วนของวิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และในปี พ.ศ.2521 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักกสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีไทย ส่วนคณะสังคมศาสตร์นั้น ก็ได้ร่วมรับผิดชอบผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอกประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสังคมศึกษา ในปี พ.ศ.2523 จึงเริ่มเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์

2525

คณะสังคมศาสตร์ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกภูมิศาสตร์ ในขณะที่คณะมนุษยศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.น.) วิชาเอกภาษาไทย และในปี พ.ศ.2526 จึงเปิดวิชาเอกภาษาอังกฤษขึ้นอีกวิชาเอกหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา เนื่องจากพัฒนาการทางด้านการบริหารและการขยายตัวทางด้านการบริหารและการขยายตัวทางด้านวิชาการของทั้งคณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ มีผลทำให้มีการจัดตั้งภาควิชาต่าง ๆ ขึ้นหลายภาควิชา เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกดังกล่าวข้างต้นส่วนภาควิชาที่ไม่มีวิชาเอกก็รับผิดชอบสอนวิชาพื้นฐานและวิชาโท

เมื่อ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ.2533 จึงทำให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาในสังกัดรวม 11 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาภาษไทยและภาษาตะวันออก ภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม ภาควิชาดุริยางศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันออก ออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาตะวันออก ดังนั้นจึงทำให้มีภาควิชารวมกันเป็น 12 ภาควิชา ภาควิชาภาษาตะวันออก เปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน เป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพื่อเตรียมการเปิดสอนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนซึ่งเป็นวิชาเอก ที่ตลาดต้องการให้โอกาสต่อไป

2534

คณะฯ ได้จัดตั้งแผนกบริหารธุรกิจขึ้นในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อเปิดสอนวิชาเลือกเสรีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาการจัดการธุรกิจและในปี พ.ศ.2535 และ 2537 จึงได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจตามลำดับในปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งแผนกนิเทศศาสตร์ขึ้นและได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ใน ปีเดียวกันนี้คณะฯ ได้เปิดสอนนิสิตปริญญาตรีภาคพิเศษ ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนองความต้องการของตลาดใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การจัดการธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ จากผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2538 คณะฯ จึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดพะเยา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน ด้วยการเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และการจัดการธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2538 ภาควิชาภาษาตะวันออกได้เปิดรับนิสิตวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นจำนวน 20 คน เป็นปีแรกเพื่อสนองความต้องการของสังคมซึ่งมีความต้องการสูง

ในส่วนของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดรับนิสิตปริญญาโทรุ่นแรกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์) ในปี พ.ศ.2535 - 2536 และได้หยุดรับนิสิตเพื่อทำการปรับปรุงหลักสูตร และจะเปิดรับนิสิตอีกครั้งในปีการศึกษา 2542 ในปีการศึกษา 2536 คณะฯ ได้ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ จัดทำโครงการสำหรับครูประจำการในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษและในปี พ.ศ.2538 ได้เปิดรับนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) วิชาเอกบริหารการศึกษา

2539

ในด้านการบริหารงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำการยุบรวมภาควิชาที่มีลักษณะวิชาใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงทำให้ในปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภาควิชาเพียง 5 ภาควิชา ได้แก่

 • ภาควิชาภาษา
 • ภาควิชามนุษยศาสตร์
 • ภาควิชาการสื่อสาร
 • ภาควิชาสังคมศาสตร์
 • ภาควิชาพาณิชยศาสตร์

2542

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีสำนักงานคณะฯ อยู่ ณ อาคาร มนส. มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 6 อาคาร เป็นอาคาร 3 ชั้น อาคาร 1 เป็นพื้นที่ในส่วนของสำนักงาน ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ งานสารบรรณ งานการเงิน งานการเจ้าหน้าที่ งานภาควิชา งานวิชาการ งานกิจการนิสิต งานแผนงาน งานประกันคุณภาพและงานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานอาคาร และยานพาหนะ ห้องทำงานของคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี นอกจากนี้ อาคาร 1 ยังประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับอาจารย์ในคณะฯ และห้องจัดประชุม 3 ห้อง อยู่ที่ชั้นที่ 2 และ 3

สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนจะอยู่ชั้น 3 ของอาคาร 2 จำนวน 2 ห้อง และอาคาร 4 ชั้น 3 ห้องศูนย์ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-Access) มีจำนวน 2 ห้อง อยู่ที่อาคาร 6 ชั้น 2 ส่วนห้องสมุดของคณะฯ มีจำนวน 2 ห้อง อยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2 และอาคาร 6 ชั้น 3

2546

สภามหาวิทยาลัยนเรศวรในคราวประชุมครั้งที่ 107(13/2546) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 มีมติเห็นชอบการรวม การยุบเลิก และการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มี การพัฒนาโครงสร้างองค์กรใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมยุบเลิกภาควิชาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั้ง 5 ภาควิชา คือ ภาควิชาการสื่อสาร ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ ภาควิชาภาษา ภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์ เหลือเพียงสำนักงานเลขานุการคณะ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 และให้จัดตั้งคณะวิชาใหม่ 3 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ โดยให้ตัดโอนสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดังนั้น โครงสร้างองค์กรของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ และสาขาวิชาอีก 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาพม่า สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

2548

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 120 (4/2548) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2548 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 1 สำนักงานเลขานุการคณะ และ 4 ภาควิชา ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการคณะ ประกอบด้วย
  1. งานธุรการ
  2. งานการเงินและพัสดุ
  3. งานนโยบายและแผน
  4. งานบริการการศึกษา
 • ภาควิชาภาษาตะวันตก ประกอบด้วย
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  2. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
 • ภาควิชาภาษาตะวันออก ประกอบด้วย
  1. สาขาวิชาภาษาเกาหลี
  2. สาขาวิชาภาษาจีน
  3. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  4. สาขาวิชาภาษาพม่า
 • ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา ประกอบด้วย
  1. สาขาวิชาภาษาไทย
  2. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
  3. สาขาวิชาคติชนวิทยา
 • ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
  1. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
  2. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
  3. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

2550

ในปี พ.ศ.2550 ใสการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 12/2550 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ได้มีมติโอนย้ายสถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์ จากเดิมสังกัดสำนักงานอธิการบดี มาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550

2555
ถึง
2558

ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๗๐ (๒/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบการปรับโครงการสร้างคณะมนุษยศาสตร์ เป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ 9 ภาควิชา และ 1 ศูนย์ ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการคณะ
  1. งานธุรการ
  2. งานการเงินและพัสดุ
  3. งานนโยบายและแผน
  4. งานบริการการศึกษา
  5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  6. *งานวิจัยและบริการวิชาการ (เพิ่มงานใหม่ ในสำนักงานเลขานุการคณะ ตามมติการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 173 (7/2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555)
 • ภาควิชา ประกอบด้วย
  1. ภาษาตะวันตก
  2. ภาควิชาภาษาตะวันออก
  3. ภาควิชาภาษาศาสตร์
  4. ภาควิชาวรรณคดีและคติชนวิทยา
  5. ภาควิชาดนตรี
  6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  7. ภาควิชาภาษาไทย
  8. ภาควิชาศิลปะการแสดง
  9. ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
 • ศูนย์ มี 1 ศูนย์ คือ สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์

2558
ถึง
ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ในคราวประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 212 (10/2558) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบการปรับโครงการสร้างคณะมนุษยศาสตร์ เป็น 1 สำนักงานเลขานุการคณะ 8 ภาควิชา และ 1 ศูนย์ ดังนี้

 • สำนักงานเลขานุการคณะ
  1. งานธุรการ
  2. งานการเงินและพัสดุ
  3. งานนโยบายและแผน
  4. งานบริการการศึกษา
  5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  6. งานวิจัยและบริการวิชาการ
 • ภาควิชา ประกอบด้วย
  1. ภาษาตะวันตก
  2. ภาควิชาภาษาตะวันออก
  3. ภาควิชาภาษาศาสตร์
  4. ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา
  5. ภาควิชาดนตรี
  6. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
  7. ภาควิชาภาษาไทย
  8. ภาควิชาศิลปะการแสดง
 • ศูนย์ มี 1 ศูนย์ คือ สถานพัฒนาการเรียนรู้ภาษาเมียนมา

คณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสิ้น 10 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชาพม่าศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก

หลักสูตรปริญญาโทเปิดสอนทั้งสิ้น 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคติชนวิทยา สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ และสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา

นอกจากนั้น คณะมนุษยศาสตร์ยังเปิดหลักสูตรปริญญาเอกอีก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคติชนวิทยา และสาขาวิชาภาษาศาสตร์สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th