คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

วิสัยทัศน์,พันธกิจและเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์คณะมนุษยศาสตร์ (3R)

Recognized เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในฐานะคณะวิชาที่มีความเข็มแข็ง และโดดเด่นด้านมนุษยศาสตร์
Reliable เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่งพาของสังคมด้านวิชาการ
Respectable เป็นที่นับหน้าถือตาในฐานะสถาบันการศึกษา

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
 3. บริการทางวิชาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 5. ส่งเสริมการเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
 6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เป้าประสงค์

 1. มีการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 2. มีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและ อนาคต ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
 3. มีงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 4. มีการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
 5. มีหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
 6. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th