คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

นโยบายคุณภาพ

นโยบายด้านการวิจัย

 1. พัฒนาความเข้มแข็งที่ยั่งยืนด้านการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาควิชา คณะ บุคลากรและนิสิต โดยเน้นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในระดับท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ ได้แก่ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ การวิจัยเชิงบูรณาการ สหวิชาการและพหุวัฒนธรรมบนฐานองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
 3. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์
 4. พัฒนา ประยุกต์ เผยแพร่ องค์ความรู้ เพื่อประโยชน์แก่สังคม ทั้งในรูปของการบริการวิชาการและ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 5. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศอาเซียน

นโยบายด้านการเรียนการสอน

 1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างบัณฑิตทางมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถรับใช้สังคม ทุกส่วนได้ ทั้งนี้จะรักษาดุลยภาพระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการพื้นฐาน การศึกษาด้านศิลปศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ มีทักษะในการประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
 2. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาอุดมศึกษา โดยให้มีคุณภาพสอดคล้องกับภูมิภาคท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ประชาคมอาเซียน และมาตรฐานสากล ด้วยการเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการและอาชีพที่มีการขยายตัว และ/หรือขาดแคลนในอนาคต ตลอดจนริเริ่มหลักสูตรที่จะเปิดสอนให้กับนิสิตในคณะ นอกคณะ และนิสิตนานาชาติ โดยจะเน้นประเทศในภูมิภาคอาเซียน และสถาบันการศึกษาในนานาประเทศที่คณะมนุษยศาสตร์เคยมีความสัมพันธ์ทางวิชาการด้วยเป็นลำดับแรกในระยะเริ่มต้นโครงการ
 3. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีสมรรถนะสากล ทั้งคุณวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ
 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียน การสอนสาขาวิชาในลักษณะเดียวกันทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นชาติสมาชิกอาเซียนประเทศ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ช่วย ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน

 1. จัดโครงการบริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางปัญญาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง
 2. จัดกิจกรรมอบรมด้านมนุษยศาสตร์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 3. ประยุกต์องค์ความรู้ และผลงานวิจัย ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการบริการวิชาการ แก่ชุมชน

นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ การสืบทอด การบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสังคมและชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของพหุวัฒนธรรม
 2. พัฒนาความรู้สู่สังคม สนับสนุนให้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ ชาติอาเซียน และนานาชาติ เนื่องจากแนวโน้มการผสมผสานทางพหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกด้านเศรษฐกิจ จะมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ และเข้าใจความเป็นตัวตนของของชาติอื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี
 4. บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
 5. สร้างเอกลักษณ์และปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรของนิสิตและของบุคลากรตามค่านิยมองค์กร
 6. ปลูกฝังความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต

 1. พัฒนารูปแบบ บทบาทและหน้าที่ขององค์กรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการกำหนด ทิศทาง และการปฏิบัติงานกิจการนิสิตที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
 2. ส่งเสริมให้นิสิตมีความผูกพันกับคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชนมากขึ้น โดยสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ และช่วยเหลือกิจการของคณะก่อนในเบื้องต้น เพื่อขยายผลไปถึงชุมชนเป็นลำดับต่อไป
 3. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ของนิสิตของ คณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การกีฬา นันทนาการ และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งสนับสนุนให้นำการประกันคุณภาพมาใช้กับกิจกรรมนิสิต โดยร่วมมือกับคณะวิชา ต่างๆ และสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 4. พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ให้มีระบบสานสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันสร้างชื่อเสียง อำนวยประโยชน์ แก่ชุมชน ส่งเสริมแนะแนวทางวิชาการและอาชีพแก่นิสิตปัจจุบัน

นโยบายด้านการบริหาร

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบการบริหารและการจัดการที่ เอื้ออำนวยต่อสวัสดิการแก่บุคลากรและนิสิตของคณะมนุษยศาสตร์ โดยยึดหลักปัญญาธรรม คารวธรรม และสามัคคีธรรม
 2. ส่งเสริมการจัดองค์กรในลักษณะบูรณาการ และสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ตลอดเวลา โดยการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียน การสอน
 4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งในด้านระบบการทำงาน และหน้าที่การงาน
 5. ส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เพื่อจะส่งเสริมให้คณะมนุษยศาสตร์ เป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization)
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเห็นว่า การประเมินตนเอง หรือการตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่ควบคู่ หรือต้องดำเนินการพร้อมไปกับการปฏิบัติการที่ดี (Good Practice) มีเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานรองรับ นำระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th