คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

ปรัชญา,ปณิธานและค่านิยมหลักของคณะฯ

ปรัชญา

มนุษยศาสตร์โน้มนำให้มนุษย์เข้าใจแก่นแท้ของตนเอง เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นอิสระจากอวิชชา

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์มุ่งมั่นสรรค์สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพทั้งด้านความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในสังคมไทยและสังคมโลก เพื่อพัฒนาอย่างสันติและยั่งยืน

ค่านิยมหลักของคณะ

H
Hardworking ความขยัน
U
Unity ความสามัคคี
M
Morality ความมีศีลธรรม
A
Aspiration ความใฝ่ฝัน ความมุ่งมั่น
N
Novelty ความมีนวัตกรรม
I
Integrity ความซื่อตรง
T
Teamwork การทำงานเป็นทีม
I
Intellect ความเป็นปัญญาชน
E
Empathy ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
S
Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมสารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th