คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

ทำเนียบคณบดี

ภาพ

รายละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์
รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วิชญาปกรณ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
26 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2558

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
20 มกราคม พ.ศ. 2551 - 30 กันยายน พ.ศ. 2553

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
20 มกราคม พ.ศ. 2547 - 19 มกราคม พ.ศ. 2551

รองศาสตราจารย์ ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - 19 มกราคม พ.ศ. 2547สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th