คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติคณบดี

ประวัติคณบดี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
  • ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
  • ปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

ประวัติการทำงาน

เคยรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่งหลายวาระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติด้านการบริหารองค์กร

  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานด้านวรรณกรรม

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ใช้นามปากกา “ไพฑูรย์ ธัญญา”
  • ผลงานเรื่องแรกคือ เรื่องสั้นชื่อ ความตายของปัญญาชน โดยนำมาความคิดหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา
  • ผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มแรกชื่อ ก่อกองทราย ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (รางวัลซีไรต์) ในปีพ.ศ.2530 และนอกจากนั้นมีหนังสือรวมเรื่องสั้น นวนิยาย และหนังสือรวมบทกวีพิมพ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ
ผลงานการประพันธ์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของกลวิธีการเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะควบคู่กับการมีทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย ประเด็นที่หนักแน่น การเดินเรื่องกระชับ และภาษาวรรณศิลป์ สมกับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เหล่านี้ทำให้ผลงานของ ไพฑูรย์ ธัญญา ชวนอ่าน ชวนขบคิด และเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมร่วมสมัยที่ให้ภาพคมชัด นอกจากบทบาทในฐานะนักเขียน รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ยังเป็นนักวิชาการที่ได้เขียนตำราทฤษฎีวรรณกรรมและหนังสือรวมบทความวิชาการซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วงกว้าง และเป็นผู้อุทิศตน บ่มเพาะ ปลูกฝัง สร้างนักอ่านและนักเขียนซึ่งเป็นเยาวชน โดยการทำโครงการ ค่ายวรรณกรรมสัญจร ซึ่งประสบผลสำเร็จยาวนานถึง 25 ปี และเป็นต้นแบบให้แก่ค่ายวรรณกรรมอื่นๆ

จากผลงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาสังขพันธานนท์ หรือในนามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช 2559 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

อ้างอิง: เพจศิลปินแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม http://art.culture.go.th/artist.php 30 กรกฎาคม 2562สารบัญเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2009 , 0-5596-2035

Facebook : Faculty of Humanities NU โทรสาร 0-5596-2000 Copyright (c) 2012-2014 All rights reserved.

พัฒนาโดย : หน่วยสารสนเทศ , Email : humanadmission@nu.ac.th