คณะมนุษยศาสตร์ :: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลคณะ

คณะผู้บริหาร

ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ดูประวัติ
ดร.ฐิติรัตน์ สุวรรณสม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 
ดูประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดูประวัติ
ดร.จิรานุวัฒน์ สวัสดิ์พิชญสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ดูประวัติ
ดร.จิตติมา นาคีเภท
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ดูประวัติ
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ดูประวัติ
ดร.วศินรัฐ นวลศิริ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิณัฐ พงษ์นิล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ดูประวัติ
นางสาวพิชญานนท์ กรึมสูงเนิน
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าภาควิชา

ดูประวัติ
อาจารย์ศิวัสว์ สุรกิจบวร
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
อาจารย์ศรีสุดา พุ่มชม
หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

ดูประวัติ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง

ดูประวัติ
ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ
หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ดูประวัติ
ดร.อิศรา คงมี
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ดูประวัติ
ดร.สุวรรณี ทองรอด
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย

ดูประวัติ
อาจารย์วราภรณ์ ยูงหนู
หัวหน้าภาควิชาดนตรี

รองหัวหน้าภาควิชา

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา

ดูประวัติ
ดร.สาทิพย์  เครือสูงเนิน
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ

ดูประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่
รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี

ดูประวัติ
อาจารย์ สุนันทา เทศสุข
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ดร.อมรรัตน์ เนตรธัญญกรวงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ดูประวัติ
ดร.อัจฉรา อึ้งตระกูล
รองหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก