นโยบาย

  นโยบาย
          มุ่งให้นิสิตและบุคลากรเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม นำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ รวมทั้งมีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรมโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ ของสากล และสามารถนำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน

  เป้าประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
2. เพื่อสร้างมาตรฐานทางศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน
 
  กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
2.
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต บุคลากร และชุมชน ให้เป็นผู้ตระหนักในคุณค่า ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์นำความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการ เรียนการสอน
4.
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาสร้างสรรค์ พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
6.
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศิลป วัฒนธรรมสู่สาธารณชน
7.
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน
8.
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตามประเมินผลของกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม