ผลงานการแสดง

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 • โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26

 • โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26

  โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 การแสดงละครเรื่อง “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับคำสอนในเรื่อง ความเพียร วิริยะ อุตสาหะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2558

 • โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2558

  โครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2558 โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 25

 • โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 25

  โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 25 การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง ตอน พ้อล่าง - พ้อบน โดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการแสดงโดย อาจารย์พัชรา กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และอาจารย์ชวลิต สุนทรานนท์ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร แสดงโดย ดร.ธีระเดช กลิ่นจันทร์ (นักแสดงรับเชิญ) นาฏศิลปินชำนาญงาน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงโดยกลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

ระบำเสลาลีลา

ระบำพุทธบูชานเรศวรมังคลาปุระ

 • ระบำพุทธบูชานเรศวรมังคลาปุระ

  เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อ "พระพุทธนเรศวรมังคลาปุระ" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย ซึ่งประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลจังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการบูชาต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐ์ท่ารำโดย รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ และอาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ บรรจุทำนองเพลงโดย อาจารย์ณัฐชยา นัจจนาวากุล

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24

 • โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 24

  การแสดงละครใน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 • โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ) จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

การสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2557

 • การสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2557

  การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการแสดง

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

การสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปี 2556

 • รำลงสรงท้าวมาลีวราช

  แสดงโดย นายสันติพงษ์ นิลสนธิ การสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ถ่ายทอดท่ารำ อาจารย์ธีรเดช กลิ่นจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • แสดงโดย นางสาวปรางทอง ด้วงทอง การสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ถ่ายทอดท่ารำ อาจารย์อุษา แดงวิจิตร อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • แสดงโดย นางสาวหทัยชนก อภัยพงษ์ การสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ถ่ายทอดท่ารำ ดร.รัจนา พวงประยงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

ดุริยรามัญ โครงการปริญญานิพนธ์ด้านดุริยางคศาสตร์ไทย

โครงการปริญญานิพนธ์ทางด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาดุริยางศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรีวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • องก์ที่ 1 ย้ายถิ่นสู่ไทย, องก์ที่ 2 สมโภชใหญ่พระแก้ว

  การบรรเลงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า(สมัยก่อน) โดยบรรเลงเพลงมอญ "จ๊าด หจึก เนอง ฟอง" ได้รับการถ่ายทอดจาก ครูวิเชียร เกิดผล บ้านพาทยรัตน์ ซึ่งเป็นทางเพลงมอญเมืองปทุม

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • องก์ที่ 3 เพริศแพร้วรำมอญ

  การบรรเลงปี่พาทย์มอญเพลงชุดรำมอญ 12 เพลง ประกอบการแสดงรำมอญ สืบทอดท่ารำจาก นางศรีสกุล ศิริสูตร, นางสาวจิราภรณ์ กันหาชัย ซึ่งเป็นท่ารำที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากตระกูลครูเจิ้น ดนตรีเสนาะ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • องก์ที่ 4 อนุสรณ์พระบรมศพ

  การบรรเลงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่ เพลงประจำวัด เพลงมอญเก่าที่มีการสืบทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • องค์ที่ 5 ขนบชาวบ้าน(เพลงมอญยาดเล้)

  การบรรเลงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ เพลงมอญยาดเล้ (เนื้อร้องมอญ) ซึ่งเป็นเพลงลูกบทมอญ มีลีลาไปในทางแสดงความโศกเศร้าอาลัย นัยว่าหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้ให้ครูสุ่ม เจริญดนตรี ซึ่งเป็นครูดนตรีชาวมอญแปลเนื้อร้องเพลงนี้ให้เป็นภาษามอญดังที่ใช้ร้องกันอยู่ในปัจจุบัน โดยตัดมาจาก "เพลงตับพระยาน้อย" ที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผู้ปรับปรุงขึ้นไว้

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • ดุริยรามัญ องก์ที่ 5 ขนบชาวบ้าน(ลิเก)

  การแสดงลิเก เรื่อง วิวาห์อลเวง โดยลิเกนักเรียนคณะรวมพลคนรักศิลป์ จ.สุโขทัย

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556

1. การแสดงรำถวายพระพรชุด ขัตติยะนารีศรีแผ่นดิน"

 • การแสดงรำถวายพระพรชุด "ขัตติยะนารีศรีแผ่นดิน" นี้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี วันที่ 5 สิงหาคม 2556 และเพื่อใช้เป็นการแสดงเบิกโรงในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 เนื้อหากล่าวถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  ประพันธ์บทร้อยกรองโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาษ เพ็งพุ่ม

  บรรจุเพลงโดย : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

  ประดิษฐ์ท่ารำโดย : อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

2. ระดับประถมศึกษา

 • การแสดงชุด "ฟ้อนกมล้านนา ปูจาพระมิ่งแม่"

  จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ"

  จากชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "รำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ"

  จากโรงเรียนบ้านน้ำริน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "12 สิงหามหาราชินี"

  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ร่วมกับ ชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ กำแพงเพชร ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

3. ระดับมัธยมศึกษา

 • การแสดงชุด "ฟ้อนซอนบถวายจัยยะมงคล"

  จากศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเทศบาลเมืองพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "ฟ้อนถวายพระพร องค์ราชินีศรีสยาม"

  จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "เฉลิมชนม์ยิ่งยืนนาน"

  จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "สดุดีพระแม่แก้วของแผ่นดิน"

  จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา ในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 22

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 22 วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงละครเรื่องอิเหนา ตอน ไหว้พระปฏิมา (แต่งกายแบบชวา) กำกับการแสดงโดย อ.วันทนีย์ ม่วงบุญ อ.ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ และ อ.แพรวดาวพรหมรักษา

 • ฉากที่ 1

  อิเหนาทราบว่านางบุษบาจะมาไหว้พระปฏิมา จึงชวนสังคามาระตา พี่เลี้ยง และกิดาหยัน มาคอยดักอยู่ในบริเวณพระวิหาร และให้จัดการละเล่นถวาย ครั้นถึงเวลาที่ขบวนของนางบุษบาใกล้จะมาถึง อิเหนา สังคามาระตา และประสันตา จึงเข้าไปแอบอยู่หลังพระปฏิมา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • ฉากที่ 2

  มะเดหวีได้ให้นางบุษบาเสี่ยงเทียน 3 เล่ม เป็นตัวแทนของนางบุษบา อิเหนา และจรกา อิเหนาแสร้งพูดเป็นเสียงพระปฏิมาว่าบุษบาเป็นคู่ของอิเหนามิใช่จรกา และไล่ต้อนค้างคาวออกมาให้เทียนดับแล้วเข้าไปกอดจูบบุษบา มะเดหวีโกรธจึงต่อว่าและให้ปล่อยบุษบา อิเหนาจึงให้มะเดหวีรับปากว่าจะช่วยทูลท้าวดาหาให้ยกนางบุษบาให้ มะเดหวีรับปาก อิเหนาจึงยอมปล่อยนาง และขอแลกเปลี่ยนอาภรณ์เครื่องประดับไว้เพื่อเป็นคำสัญญาต่อกัน

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย

 • รถเสนทรงเครื่อง

  การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2555 โดย นางสาวพัชมนต์ ฉิมพุฒ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ่ายทอดท่ารำโดย อ.พัชรา (กุญชร ณ อยุธยา) บัวทอง

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • คันธมาลีแต่งตัว

  การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2555 โดย นางสาวสุรารักษ์ นุ่มพรม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ่ายทอดท่ารำโดย อ.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ)

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • รำฉุยฉายนางนารายณ์

  การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา 2555 โดย นางสาวลักษณา นุ่มถึก นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ่ายทอดท่ารำโดย อ.เสาวรักษ์ ยมะคุปต์

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • จินตหราแต่งตัว

  การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2551 แสดงโดย นางสาวจุฑารัตน์ ศรีสละ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • ลำหับแต่งตัว

  การสอบรำเดี่ยวมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2551 แสดงโดย นางสาวรัตนาพร มั่นคงดี

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา

1. การแสดงรำถวายพระพรชุด "พระมิ่งแม่ขวัญราชขัตติยา"

 • การแสดงรำถวายพระพรชุด "พระมิ่งแม่ขวัญราชขัตติยา" นี้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มหาราชินี และเพื่อใช้เป็นการแสดงเบิกโรงในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 เนื้อหากล่าวถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  ประพันธ์บทร้อยกรองโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาษ เพ็งพุ่ม

  บรรจุเพลงโดย : สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

  ประดิษฐ์ท่ารำโดย : อาจารย์อุบลวรรณ โตอวยพร

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

2. ระดับประถมศึกษา

 • การแสดงชุด "ฟ้อนนบสะหรี 80 ปี๋ แม่หลวงไทย"

  โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "นาฏยสดุดี เทิดไท้องค์ราชินี พระแม่แก้ว"

  โดยโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถมศึกษา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "ฉุยฉายถวายพระพรแด่พระแม่ของแผ่นดิน"

  โดยชุมนุมนาฏศิลป์ศูนย์จริยศึกษา สธ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "สดุดี องค์ราชินี ศรีชาติไทย"

  โดยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับประถมศึกษา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

3. ระดับมัธยมศึกษา

 • การแสดงชุด "เทิดไท้ พระแม่เจ้า มหาราชินี"

  โดยโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "ฟ้อนถวายพระพร 80 พรรษา มหาราชินี"

  โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ระดับมัธยมศึกษา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "พราหมณียา วัธยายมนตรา อาศิรวาท"

  โดยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • การแสดงชุด "ร้อยใจบูชา พระมารดาแห่งแผ่นดิน"

  โดยโรงเรียนผดุงราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 21

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 21 วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. การแสดงเบิกโรงชุด “นบบูชานเรศวรมังคลาปุระ”

 • แสดงโดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประดิษฐ์ท่ารำโดย รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ และ อาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

2. การแสดงละครนอก เรื่องสุวรรณหงส์ ตอน กุมภณฑ์ถวายม้า

กำกับการแสดงโดย อ.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ), อ.นงลักษณ์ เทพหัสดินท์ ณ อยุธยา, อ.แพรวดาว พรมรักษา ช่วยกำกับการแสดง นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน, น างสาวภูริตา เรืองจิรยศ

 • ฉากที่ 1 ท้องพระโรงเมืองไอยรัตน์

  พระสุวรรณหงส์พานางเกศสุริยงค์ตัวปลอม ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยักษ์แปลงกาย เข้ามาเฝ้าท้าวสุทันนุราช และพระนางตรีสุวรรณ ณ ท้องพระโรงเมืองไอยรัตน์ ซึ่งนางแปลงได้แสดงกิริยาท่าทางงกเงิ่น ไม่รู้จักธรรมเนียมชาววัง

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • ฉากที่ 2 เกศสุริยงค์จากนางชาลีกรรณ

  กุมภณฑ์และม้าต้นได้เดินทางมาพบเกศสุริยงค์ตัวจริงโดยบังเอิญ ซึ่งเงือกน้ำชาลีกรรณได้ช่วยเหลือไว้ เมื่อทราบเรื่องราวที่นางยักษ์แปลงกายปลอมตัวไปกับพระสุวรรณหงส์แล้ว จึงพานางไปพิสูจน์ความจริงที่เมืองไอยรัตน์

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

 • ฉากที่ 3 กุมภณฑ์ถวายม้า

  กุมภณฑ์และม้าต้นพานางเกศสุริยงค์ตัวจริงไปเข้าเฝ้าพระสุวรรณหงส์ ซึ่งกำลังประทับอยู่กับนางเกศสุริงยงค์ตัวปลอม แล้วจึงพิสูจน์ความจริงระหว่างตัวจริงกับตัวปลอม จนจับพิรุธนางยักษ์แปลงได้ พระสุวรรณหงส์และนางเกศสุริยงค์จึงได้ครองคู่กันอย่างมีความสุข

  วิดีโอ ตอนที่ 1 : วิดีโอ (YouTube) ตอนที่ 1

  วิดีโอ ตอนที่ 2 : วิดีโอ (YouTube) ตอนที่ 2

การสาธิตนาฏศิลป์บาหลี Tari Puspanjali

 • การสาธิตการแสดงนาฏศิลป์อินโดนีเซีย (บาหลี) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์อาเซียน วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดยภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สาธิตโดย I DA AYU MADE DIASTNI จาก Dinas Kebudayaan บาหลี อินโดนีเซีย และ อ.เฉลิมพล จันทรโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา

  วิดีโอ : วิดีโอ (YouTube)

  โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 20 วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม

การแสดงละครพันทาง เรื่องพระลอ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. การแสดงเบิกโรงชุด “รำฉุยฉายเกียรติภูมินเรศวร” โดยศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยและดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.youtube.com/watch?v=YiYLsJEtmnI&feature=channel_video_title
2. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ฉากที่ 1 ต้องเล่ห์ เสน่ห์นาง
พระลอฟังคำขับซอชมโฉมพระเพื่อนพระแพง ประกอบกับแรงอาคมจากสลาเหินของปู่เจ้าสมิงพราย ทำให้พระลอหลงใหลสองนางเป็นอย่างยิ่ง จึงอำลาพระมารดา เพื่อไปหาพระเพื่อนพระแพง ณ เมืองสรอง แม้จะถูกทัดทานจากพระมารดาเพียงใด ก็ไม่อาจทนทานได้
http://www.youtube.com/watch?v=_W8fgZ_TVuc&feature=relmfu
3. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ฉากที่ 2 อ้างว้าง หวนคำนึง ถึงมารดร
พระลอพร้อมด้วยนายแก้วนายขวัญสอง พระพี่เลี้ยงเดินทางมาถึงริมฝั่งแม่น้ำกาหลง พระลอจึงเสด็จลงสรงน้ำ และได้อธิษฐานเสี่ยงทายผลที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ผลปรากฏว่าพระลอจะต้องสิ้นพระชนม์หากยังเสด็จต่อไป แต่ด้วยมานะกษัตริย์พระองค์จึงไม่ย่อท้อ เสด็จออกเดินทางต่อไป
http://www.youtube.com/watch?v=BVTD22swTCU&feature=relmfu
4. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ฉากที่ 3 พระภูธร จรตามไก่ ใกล้แจ่มจันทร์
ปู่เจ้าสมิงพรายใช้ฤทธิ์อำนาจ เสกไก่แก้ว ให้ไปหลอกล่อพระลอเข้ามายังเมืองสรอง พระลอติดตามไก่แก้วจนไก่หายลับไป จึงรู้ตัวว่าต้องอาคม ตรัสสั่งพระพี่เลี้ยงให้ระมัดระวังตัวให้ดี
http://www.youtube.com/watch?v=9kX8LZrX1-c&feature=relmfu
5. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ฉากที่ 4 สู่สวนขวัญ สองนรี ศรีเมืองสรอง
พระลอปลอมพระองค์เป็นพราหมณ์ เสด็จเข้าสู่อุทยานเมืองสรอง นางรื่นนางโรยพระพี่เลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงได้ออกมาคอยรับ และมีใจเสน่หาต่อนายแก้วนายขวัญ หลังจากนั้นจึงเชิญเสด็จพระลอไปยังตำหนักพระเพื่อนพระแพง
http://www.youtube.com/watch?v=SJB5S9OtQBY&feature=relmfu
6. การแสดงละครพันทางเรื่องพระลอ ฉากที่ 5 สามสมปอง ครองสุขเอย
นางรื่นนางโรยได้เชิญเสด็จพระลอเข้าไปยังตำหนักของพระเพื่อนพระแพง ทั้งสามพระองค์จึงครองรักกันอย่างลับๆ
http://www.youtube.com/watch?v=BYDTMaaZ63U&feature=relmfu

 

  วีดิทัศน์เพื่อการศึกษาโครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ

วีดิทัศน์ที่นำลงเผยแพร่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ที่สนใจ ถ่ายทอดท่ารำและกำกับการบันทึกเทปโดย อ.เวณิกา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ อ.ตวงฤดี ถาพรพาสี นาฏศิลปินระดับอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
1. เพลงช้า
http://www.youtube.com/watch?v=zZuisdvJxVk&feature=channel_video_title
2. เพลงเร็ว
http://www.youtube.com/watch?v=TzOd7TjpLvo&feature=relmfu
3. รำแม่บทใหญ่
http://www.youtube.com/watch?v=XGhzgx8XzLs&feature=relmfu
4. รำแม่บทเล็ก
http://www.youtube.com/watch?v=KVxiEh1Wf3c&feature=relmfu
5. รำหน้าพาทย์ตระนิมิต
http://www.youtube.com/watch?v=lYi8PdQDlxE&feature=relmfu
6. รำหน้าพาทย์ตระบองกัน
http://www.youtube.com/watch?v=7GiUyvQTMGY&feature=relmfu
7. รำหน้าพาทย์ชำนาญ
http://www.youtube.com/watch?v=SWtVNXOFXIE&feature=relmfu
8. รำหน้าพาทย์บาทสกุณี
http://www.youtube.com/watch?v=Uy_HMa-YM1Q&feature=relmfu
9. รำหน้าพาทย์คุกพาทย์
http://www.youtube.com/watch?v=gyki7Lcxjag&feature=relmfu
10. รำหน้าพาทย์รัวสามลา
http://www.youtube.com/watch?v=oCe0SOgIcJs&feature=relmfu
11. รำหน้าพาทย์เชิดฉิ่งศรทะนง
http://www.youtube.com/watch?v=qaPu7oUf1KU&feature=channel_video_title
12. สาธุการ
http://www.youtube.com/watch?v=_nEuFgUuuVE&feature=channel_video_title
13. ระบำสี่บท (เพลงพระทอง)
http://www.youtube.com/watch?v=TXbdo4DMdjs&feature=channel_video_title
14. ระบำย่องหงิด
http://www.youtube.com/watch?v=lirsE8DqTcw&feature=relmfu

  โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี 2554

ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ประจำปี 2548 และอาจารย์รัจนา พวงประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดท่ารำละครพันทางเรื่องพระลอ และรำเดี่ยวตัวนาง ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2554 ณ ห้องนาฏศิลป์ ชั้น 7 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. การถ่ายทอดท่ารำพระลอตามไก่
http://www.youtube.com/watch?v=36EQjaB6F9U
2. การถ่ายทอดท่ารำพระลอลงสวน
http://www.youtube.com/watch?v=PeWxmAzuALY
3. การถ่ายทอดท่ารำฟ้อนรัก
http://www.youtube.com/watch?v=GqbSzQIXzao
4. การถ่ายทอดท่ารำพระลอเข้าห้องพระเพื่อนพระแพง
http://www.youtube.com/watch?v=JDEpR2nxf3Q
5. การถ่ายทอดท่ารำนางคันธมาลีแต่งตัว
http://www.youtube.com/watch?v=bpGPMgr6-CE

  โครงการศิลปวัฒนธรรมทางโทรทัศน์

โครงการศิลปวัฒนธรรมทางโทรทัศน์ บันทึกเทปและออกอากาศทาง MSS Cable TV พิษณุโลก ในรายการขบวนการคนเก่ง ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการบริหารจัดการแสดง ของนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.youtube.com/watch?v=0RGgGwSUGCk

  โครงการสืบสานตำนานรำวงพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 โดยการเชิญศิลปินรำวงพื้นบ้านจากจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างมาร่วมแสดง
1. การแสดงรำวงคณะศรีท่านา วารีทิพย์จังหวัดตาก
http://www.youtube.com/watch?v=WIdxg7l2Wpo&feature=related
2. การแสดงรำวงจากตำบลมะขามสูง  จังหวัดพิษณุโลก
http://www.youtube.com/watch?v=rgjxfX95Ob0&feature=related
3. การแสดงรำวงแบบบทจากจังหวัดสุโขทัย
http://www.youtube.com/watch?v=1uP4yncFuLQ&feature=related

  โครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยแก่ครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยแก่ครูอาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ดำเนินการจัดอบรมนาฏศิลป์แก่ครูอาจารย์ ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2554 จำนวน 4 ชุดการแสดงคือ
1. รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง
http://www.youtube.com/watch?v=CuNj3ulkzis&feature=related
2. รำมังคละสราญ
http://www.youtube.com/watch?v=lLdacmLMY0E&feature=related
3. ตารี ดีเก๊ต ปาเต๊ะ ปูเตอรี
http://www.youtube.com/watch?v=9dn3OZKv55U&feature=related
4. รำวงมาตรฐาน 10 เพลง

http://www.youtube.com/watch?v=Wv27TW59E1o&feature=related
  โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. การแสดงร้องเพลงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร "วงดอกแก้วคอรัส"
http://www.youtube.com/watch?v=Jkql8zWgWNM&feature=channel_video_title


2. การแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล วง "Naresuan Symphony Pop Orchestra"
http://www.youtube.com/watch?v=ZgIF4jyT3vY&feature=relmfu


3. การแสดงรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.youtube.com/watch?v=GATthj5fk_8&feature=relmfu

4. การแสดงจากโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร

http://www.youtube.com/watch?v=OZnnv8Z3NTo&feature=related


5. การแสดงจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก

http://www.youtube.com/watch?v=G7LkVTqH2_c&feature=related


6. การแสดงจากโรงเรียนเทศบาล1หนองตมศึกษา

http://www.youtube.com/watch?v=-Cswy17AQA0&feature=related


7. การแสดงจากโรงเรียนบ้านหนองกรับ

http://www.youtube.com/watch?v=LFmEDQ3hcJw&feature=related


8. การแสดงจากโรงเรียนเซนต์นิโกลาส

http://www.youtube.com/watch?v=MqmEYdnnTm8&feature=related


9. การแสดงจากโรงเรียนสาธิตราชภัฏพิบูลสงคราม

http://www.youtube.com/watch?v=bG4kOZPuic4&feature=related


10. การแสดงจากโรงเรียนผดุงราษฎร์

http://www.youtube.com/watch?v=axeBGE3mHEY&feature=related


11. การแสดงจากโรงเรียนบ้านมาบกระเปา

http://www.youtube.com/watch?v=0U3VBUurOto&feature=related


12. การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

http://www.youtube.com/watch?v=qsRn97hGQX8&feature=related


13.การแสดงร้องเพลงเทิดพระเกียรติ โดยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.youtube.com/watch?v=PhIY9ePkylk&feature=related


14. การแสดงจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.youtube.com/watch?v=Aj5uERIZn8E&feature=related


15. การแสดงแสง เสียงประกอบสื่อผสมชุด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" โดยนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตอนที่ 1 http://www.youtube.com/watch?v=Hnv42QWWZ5k&feature=related
ตอนที่ 2 http://www.youtube.com/watch?v=MNwxFEzavaA&feature=related
ตอนที่ 3 http://www.youtube.com/watch?v=s74UzAFFLuY&feature=related
ตอนที่ 4 http://www.youtube.com/watch?v=UXS9h4dkA-o&feature=related

  ระบำนบนเรศวร

ระบำนบนเรศวร

นวัตกรรมการแสดงชุด "ระบำนบนเรศวร" เป็นการแสดงที่บูรณาการงาน 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ วรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ โดยมีแนวคิดหลัก เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติที่มีความงดงามก-อรปกับความ เข้มแข็ง ในแบบฉบับของกษัตริย์ชาตินักรบ ผ่านการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย ผู้แสดงทั้งหญิงและชายสวมบทบาทของนักรบ มุ่งหวังให้การแสดงชุดนี้เป็นเครื่องสักกา¬ระ บวงสรวงบูชา และประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กระบวนการสร้างสรรค์งานประกอบด้วยการทบทวน¬วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนท่ารำเพลงช้า เพลงเร็ว รำแม่บทใหญ่ และการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย ผ่านกระบวนการคิดประดิษฐ์ท่ารำกระบวนรำ การประพันธ์บทร้องและการบรรจุทำนองเพลง รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกาย รูปแบบของการแสดงแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการแสดงในรูปแบบระบำเทิดพระเกียรติประ¬กอบเนื้อร้องในทำนองเพลงสรภัญญะและเพลงครอ¬บจักรวาล สื่อถึงความอ่อนช้อย ความสง่างามในลีลาท่ารำ ที่สอดคล้องกับบทร้องและท่วงทำนองเพลง ตลอดจนการแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ในท่ารำป¬ระกอบเพลงหน้าพาทย์ตระนิมิต ตอนที่ 2 เป็นการรำอาวุธดาบประกอบเพลงกราวกลางในรูป¬แบบของการรำหมู่ ที่มีการแสดงท่ารำที่องอาจ เข้มแข็ง การรำอวดฝีมือในท่ารำและลีลาเฉพาะของตัวพร¬ะและตัวนาง ตลอดจนการแปรแถวในรูปแบบต่างๆ ปรากฏเป็นผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมการแส¬ดงชุด "ระบำนบนเรศวร"
The innovation of "Nob Naresuan Dance" is an integration of 3 artistic sciences, namely, literary techniques, music, and performing arts. The main concept of this dance in honor of King Naresuan is to express the aesthetics and strength of the warrior king through performing arts. The male and female performers act, likewise, as warriors. This dance is aimed to be an offering of worship to honor King Naresuan the Great. The procedure of the creation of the dance comprises the review of the dance steps for Pleng Cha, Pleng Reaw, and Ram Mae Bot Yai, interviews with experts on performing arts and Thai classical music, the creation of the dance steps and postures, the composition of lyrics and music, and the design of the costumes. The performance is divided into 2 parts: Part 1 features a dance in honor of King Naresuan accompanied by lyrics chanted in the tunes of Sorraphanya and Krob Jakrawan to express the delicate and graceful dance steps that are in harmony with the lyrics and music as well as to profess the sacredness of the dance steps for Pleng Nah Part Tra Nimit, and Part 2 features a sword dance accompanied by Pleng Kraw Klang in the form of a group dance that features dignified and ardent dance postures, unique displays of dance steps and styles of the male and female lead performers, and various presentations of the realignment, all of which constitute the innovation of "Nob Naresuan Dance".

  ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

ละครพันทาง เรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

การแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา จัดแสดงในโครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 17 วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2551 จัดแสดงโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สมิงพระรามรบกามนี ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=LOoCWy_ayGg
สมิงพระรามรบกามนี ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=woWOaFofT88&feature=related
สมิงพระรามรบกามนี ตอนที่ 3
http://www.youtube.com/watch?v=p-IB6ppIWnA&feature=related
สมิงพระรามแต่งงาน ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=C9Y1mVNu6TE&feature=related
สมิงพระรามแต่งงาน ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=DylyFr9uGlo&feature=related
สมิงพระรามแต่งงาน ตอนที่ 3
http://www.youtube.com/watch?v=X5BuFKpYz98&feature=related
สมิงพระรามน้อยใจ
http://www.youtube.com/watch?v=9f0Ea1pToYs
สมิงพระรามหนี ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=rl-bUHgS_5Y&feature=related
สมิงพระรามหนี ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=DgROq__TL6w&feature=related

  ละครร้อง เรื่องสาวเครือฟ้า

ละครร้อง เรื่องสาวเครือฟ้า

การแสดงละครร้องแบบร่วมสมัย แสดงในโครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ 17 จัดโดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาวเครือฟ้า ตอนที่ 1
http://www.youtube.com/watch?v=-I78zafTIQk
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 2
http://www.youtube.com/watch?v=nGxwqjdANCk
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 3
http://www.youtube.com/watch?v=e8sCUxoz3Bs&feature=related
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 4
http://www.youtube.com/watch?v=2e5TGMdoEw8&feature=related
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 5
http://www.youtube.com/watch?v=MF76aKS60Es&feature=related
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 6
http://www.youtube.com/watch?v=z9pQHIF7v_8
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 7
http://www.youtube.com/watch?v=KyV2RYZUaWY&feature=related
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 8
http://www.youtube.com/watch?v=GymgsjBaFuU&feature=related
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 9
http://www.youtube.com/watch?v=MvrUjQO53Wo&feature=related
สาวเครือฟ้า ตอนที่ 10
http://www.youtube.com/watch?v=hAAQG3JspDg&feature=related

  ฟ้อนปวงผกาปูจา

ฟ้อนปวงผกาปูจา

ฟ้อนปวงผกาปูจา เป็นนาฏยประดิษฐ์ของอาจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Puang Phaka Pucha Dance was created by Ajarn Praphasri Sripradit, a lecturer in the Thai Performing Arts Section, Department of Fine and Applied Arts, Faculty of Humanities, Naresuan University.

  การแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอน มณฑาลงกระท่อม

 

Lakorn Nork Theatrical Performance of "Sang Thong" in the Act titled "Montha Long Krathom", or "Montha Visiting the Negrito's Hut" The performance was conducted at Silsala, Naresuan University.
  ระบำมังคลาธิษฐาน

ระบำมังคลาธิษฐาน

การแสดงชุด ระบำมังคลาธิษฐาน เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ไทยของ นางสาวประภาศรี ศรีประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแสดงมังคละพื­้นบ้านที่มักเดินรำกันในรูปแบบของขบวนประก­อบ ท่ารำที่เรียงลำดับต่อกันหลายๆ ท่า โดยมีลักษณะเป็นท่าง่ายๆ และซ้ำๆ กัน มีการตั้งชื่อท่าเพื่อให้จดจำได้ง่าย เช่นท่าลิงอุ้มแตง ท่ากวางเหลียวหลัง เป็นต้น จากแรงบันดาลใจดังกล่าวก่อให้เกิดแนวคิดใน­การนำการแสดงพื้นบ้านที่มีอยู่แต่เดิม มาประยุกต์ พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยมีรูปแบบการแสดงแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงที่ 1 ผู้แสดงร่ายรำเพื่อสื่อความหมายถึงการเดิน­ทางออกมาเพื่อประกอบพิธีกรรมรำลึกคุณบูชาค­รู
ช่วงที่ 2 ผู้แสดงร่ายรำเพื่อสื่อความหมายถึง การประกอบพิธีกรรมรำลึกคุณ บูชาครู
ช่วงที่ 3 ผู้แสดงร่ายรำโดยใช้ไม้ตีกลองและกลองมังคล­ะเป็นอุปกรณ์ประกอบสื่อถึง ความรื่นเริงสนุกสนานด้วยการร่ายรำประกอบก­ารตี กลองมังคละ ในรูปแบบต่างๆ กัน The performance of "Mangklatittsathan Dance" was created by Ajarn Praphasri Sripradit , a lecturer in the Thai Performing Arts Section, Department of Fine and Applied Arts, Faculty of Humanities, Naresuan University. The dance was inspired by the local Mangkla performance in Phitsanulok province. The performance was adapted, developed, and recreated into 3 dance sections: Section 1: The performers perform a dance signifying a journey undertaken to pay respect to their teachers. Section 2: The performers perform a dance signifying the ceremony to pay respect to their teachers. Section 3: The performers perform a dance using drumsticks and mangkla drums as dance props to signify the cheerfulness and the fun of the various patterns of mangkla dance and music

 
  รำ โทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รำโทน ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลจากการวิจัยเรื่องรำวงในเขตภาคเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์และพิจิตร โดย รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ)


Tone Dance was performed at Khao Thong Sub-district, Phayuhakiri District, Nakhornsawan province. (from the research on "The Dances in the Lower Northern Region of Thailand: A Case Study of Kamphaengpet Province, Nakhornsawan Province, and Pichit Province" by Associate Professor Nutchanart Deecharoen)

 
  เพลงช้าเจ้าโลม ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เพลงช้าเจ้าโลม ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ข้อมูลจากการวิจัยเรื่องรำวงในเขตภาคเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์และพิจิตร โดย รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ)

"Pleng Cha Jao Loam" was performed at Khao Thong Sub-district, Phayuhakiri District, Nakhornsawan province. (from the research on "The Dances in the Lower Northern Region of Thailand: A Case Study of Kamphaengpet Province, Nakhornsawan Province, and Pichit Province" by Associate Professor Nutchanart Deecharoen)

 
  รำมังคละช่อแก้ว

รำมังคละช่อแก้ว

ชื่อชุดการแสดง เทิดวิศิษฏศิลปิน ยลยินมังคละ นบพระ ณ เมืองพิษณุโลก (มีเนื้อร้อง เทิดพระเกียรติ) หรือ มังคละสราญ (ไม่มีเนื้อร้อง) เป็นการแสดงรำมังคละที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเทิดพระเกียร­ติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงเริ่มด้วยขบวนแห่ออก และเปิดวงด้วยเพลงไม้สองและเพลงไม้หนึ่ง สื่อถึงการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการไหว้­ครูอาจารย์ จากนั้นเริ่มการแสดงประกอบเพลงไม้สี่แสดงถ­ึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชส­ุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลงคางคกเข็ดเขี้ยว เพลงนมยานกระทกแป้ง เพลงสาวน้อยประแป้ง แสดงถึงการเล่นสนุกสนานของหนุ่มสาว และจบด้วยเพลงไม้สี่เพื่อตั้งซุ้มและขบวนแ­ห่เข้า

Mangkla Chor Kaew Dance The performance is entitled "Ternwisitthasillapin Yonyinmangkla Nopphra Na Muang Phitsanulok" (with lyrics in honor of Princess Sirindhorn) or "Mangkla Saran" (without lyrics). The performance is a newly created Mangkla dance, in honor of HRH Princess Sirindhorn. The dance starts with a parade that opens the show with Pleng Mai Song and Pleng Mai Neung to signify the worship of sacred spirits and teachers. Next, the show is accompanied by Pleng Mai See to signify the honor of HRH Princess Sirindhorn, and followed by Pleng Khang Khok Khet Khew, Pleng Nom Yan Kra Thok Paeng, and Pleng Sao Noi Pra Paeng to signify the playfulness and the fun of youth. Finally, the performance finishes with Pleng Mai See in order to parade back off the stage.

  โครงการศิลปวัฒนธรรมทางโทรทัศน์
บันทึกเทปรายการสำราญบุรี ตอน ตามรอยต้นบรเทศ ออกอากาศทาง MSS Cable TV พิษณุโลก

 


ตามรอยต้นบรเทศ

Download file MP3 http://www.4shared.com/audio/UuOG4q5j... บันทึกเทปและออกอากาศทาง MSS Cable TV พิษณุโลก ดำเนินการจัดทำโดยนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาวิ­ทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการศิลปวัฒนธรรมทางโทรทัศน์

Arts and Culture on Television Project

The performance was recorded and aired on MSS Cable TV, Phitsanulok. It was operated and conducted by MA students in the Music and Dance Studies program, Faculty of Humanities, Naresuan University, as part of the Arts and Culture on Television Project.

  บันทึกเทปรายการสำราญบุรี ตอน โขน ออกอากาศทาง MSS Cable TV พิษณุโลก


โขน

Download file MP3 http://www.4shared.com/audio/rXqPMEBL... บันทึกเทปและออกอากาศทาง MSS Cable TV พิษณุโลก ดำเนินการจัดทำโดยนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาวิ­ทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการศิลปวัฒนธรรมทางโทรทัศน์

Arts and Culture on Television Project

The performance was recorded and aired on MSS Cable TV, Phitsanulok. It was operated and conducted by MA students in the Music and Dance Studies program, Faculty of Humanities, Naresuan University, as part of the Arts and Culture on Television Project.

  การแสดงละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน สร้อยฟ้า-ศรีมาลาละเลงขนมเบื้อง


การแสดงละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน สร้อยฟ้า-ศรีมาลาละเลงขนมเบื้อง

การแสดงละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน สร้อยฟ้า-ศรีมาลาละเลงขนมเบื้อง จัดแสดงในโครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 14 โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Lakorn Nork Theatrical Performance of "Khun Chang Khun Phaen" in the Act titled "Soi Fah Sri Mala La Leng Khanom Beung", or "Soi Fah Sri Mala Making Pancakes"

The performance was conducted in the 14th Naresuan Sangkeet Project hosted by the Thai Performing Arts Section, Faculty of Humanities, Naresuan University.

  การแสดงชุด ร้อยบุปผา บูชามหาราชินี


การแสดงชุด ร้อยบุปผา บูชามหาราชินี

การแสดงรำถวายพระพรชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า­ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม เพื่อใช้เป็นการแสดงเบิกโรงในโครงการประกว­ดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี 2553 จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประพันธ์บทร้องโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาษ เพ็งพุ่ม
ประดิษฐ์ท่ารำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีประดิษฐ์

"Roi Bubpha Bucha Maha Rachinee" Dance This dance was created in honor of Queen Sirikit on the occasion of Her Majesty's birthday on 12 August. The dance was performed as the opening show in the 2010 Thai Performing Arts Contest for Primary and Secondary School Students held by the Thai Performing Arts Section, Faculty of Humanities, Naresuan University.
The lyrics was composed by Assistant Professor Prapass Phengphoom.
The dance pattern was designed by Assistant Professor Praphasri Sripradit

  การแสดงที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ระดับประถมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ  การแสดงชุด “ฟ้อนสุดดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก จ.เชียงใหม่

การแสดงจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จังหวัดเชียงใหม่ ชุด "ฟ้อนสดุดีพระมิ่งแม่สิริกิติ์" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Fon Sadudee Phra Ming Mae Sirikit"

This dance was a performance of students from Thai Rat Wittaya 12 School (Baan Ek), Chiang Mai province. The dance "Fon Sadudee Phra Ming Mae Sirikit" won the first prize in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Primary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงชุด “เทิดไท้องค์ราชินี” โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ.พิษณุโลก

การแสดงจากโรงเรียนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง ชุด "เทิดไท้องค์ราชินี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Therd Thai Ong Rachinee"

This dance was a performance of students from Rotjanawit Malabiang School. The dance "Therd Thai Ong Rachinee" won the second prize in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Primary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแสดงชุด “สดุดีพระแม่เจ้า” โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

การแสดงจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ชุด "สดุดีพระแม่เจ้า" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Sadudee Phra Mae Jao"

This dance was a performance of students from Anubarn Phitsanulok School. The dance "Sadudee Phra Mae Jao" won the third prize in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Primary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

- รางวัลชมเชย  การแสดงชุด “ฟ้อนซอ ยอขันไหว้สา ปารมีพระแม่แก้ว” โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล

การแสดงจากโรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล ชุด "ฟ้อนซอ ยอขันไหว้สา ปารมีพระแม่แก้ว" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับประถมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Fon Sor Yor Khan Wai Sa Paramee Phra Mae Kaew"

This dance was a performance of students from Municipality School 1 (Phayao Prachanukoon). The dance "Fon Sor Yor Khan Wai Sa Paramee Phra Mae Kaew" won the fourth place in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Primary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

ระดับมัธยมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ  การแสดงชุด “ฟ้อนซอนบปูจา ฮ่มฟ้ามุงเมือง” โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา

การแสดงจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ชุด "ฟ้อนซอนบปูจา ฮ่มฟ้ามุงเมือง" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Fon Sor Nob Pu Ja Hom Fah Moong Muang"

This dance was a performance of students from Phayao Pittayakom School. The dance "Fon Sor Nob Pu Ja Hom Fah Moong Muang" won the first prize in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Secondary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแสดงชุด “ฟ้อนไหว้สา พระแม่ฟ้าของปวงไทย” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก

การแสดงจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 บ้านเอก ชุด "ฟ้อนไหว้สา พระแม่ฟ้าของปวงไทย" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Fon Wai Sa Phra Mae Fah Khong Puang Thai"

This dance was a performance of students from Thai Rat Wittaya 12 School (Baan Ek). The dance "Fon Wai Sa Phra Mae Fah Khong Puang Thai" won the second prize in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Secondary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแสดงชุด  “รำถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา

การแสดงจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา ชุด "รำถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "12 August Maha Rachinee"

This dance was a performance from Phayao Arts and Culture Center. The dance "12 August Maha Rachinee" won the third prize in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Secondary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.

- รางวัลชมเชย “ปุบผาเทิดพระราชินี” โรงเรียนเฉลิมขวัญตรี จังหวัดพิษณุโลก

การแสดงจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก ชุด "ปุบผาเทิดพระราชินี" ส่งประกวดในโครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับ­ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี 2553 ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับมัธยมศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

A Dance in Honor of Queen Sirikit titled "Pubpha Therd Phra Rachinee"

This dance was a performance of students from Chalermkwan Satree School, Phitsanulok province. The dance "Pubpha Therd Phra Rachinee" won the fourth place in the 2010 Thai Performing Dance Contest for Secondary School Students held by Faculty of Humanities, Naresuan University.