ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ  ดำเนินการถ่ายทอดท่ารำจากผู้เชี่ยวชาญทางนาฏศิลป์ไทยจำนวน ๒ ท่าน คือ อาจารย์เวณิกา  บุนนาค  ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กรมศิลปากร  และอาจารย์ตวงฤดี  ถาพรพาสี  นาฏศิลปินระดับอาวุโส  สำนักการสังคีต  กรมศิลปากร  ดำเนินการถ่ายทอดท่ารำระหว่างวันที่ ๑ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ วันที่ ๑๐ - ๑๖พฤษภาคม ๒๕๕๓ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒
งานเดินขบวน ในวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒ ภาพขบวนของคณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

งานสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒๕๕๓
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ more...