ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรสวรสังคีต ครั้งที่ ๒๐ วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม
จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สถานสงเคราะห์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ เย็นศิระเพราะพระบริบาล วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ ๑๙
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๑๙ วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามราชจักรี more...

Lorem ipsum dolor sit amet

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติวัดจุฬามณี
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะมนุษยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ ทศพร ณ วัดจุฬามณี more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๓
โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สถานสงเคราะห์วังทอง โดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดการแสดงด้านดนตรีนาฏศิลป์ให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ more...