ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๑
 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๑ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โถงอาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย จัดโดยภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยคุณครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็นครูผู้ประกอบพิธี more...

Lorem ipsum dolor sit amet

เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ ๓๕๕ รูป
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมตักบาตรพระ ๓๕๕ รูป เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

เข้าร่วมกิจกรรมพุทธชยันตี ถวายสลากภัต ณ วัดคูหาสวรรค์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ร่วมถวายสลากภัต เนื่องในวันวิสาขบูชา กิจกรรมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน๒๕๕๕ ณ วัดคูหาสวรรค์ จัดโดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ปี ๒๕๕๕
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โถงอาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครูอาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๕
 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมนาฏศิลป์ไทยแก่ครูอาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๖ ดำเนินการสืบทอดท่ารำจาก อ.ไพฑูรย์ เข้มแข็ง และ อ.บุนนาค ทรรทรานนท์ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕  more...