ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการเทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านพิษณุโลก
 โครงการเทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านพิษณุโลก จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ เวทีศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากร จำนวน ๒ ท่าน คือ พ.อ.อ.ประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรมดนตรีมังคละพื้นบ้านพิษณุโลก คุณสมปอง พลอยบุตร วิทยากรเพลงพื้นบ้านจังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ การบรรเลงดนตรีไทย โดยนักเรียนโรงเรียนวัดยางเอน การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด “พิษณุโลกเจิดจำรูญ” โดยนักเรียนโรงเรียนวัดสะกัดน้ำมัน การแสดงสาธิตวงดนตรีมังคละพื้นบ้านพิษณุโลก โดยคุณประโยชน์ ลูกพลับ และคณะ การแสดงเพลงพื้นบ้านพิษณุโลกโดยคุณสมปอง พลอยบุตร และคณะ และการแสดงลิเก มน. โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนเรศวร ในเรื่อง “สามรัก” more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม
 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม ณ สถานสงเคราะห์วังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 14 มกราคม 2556 more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๒
 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๒ วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การแสดงละครใน เรื่องอิเหนา (แต่งกายแบบชวา) ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำกับการแสดงโดย อาจารย์วันทีย์ ม่วงบุญ อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ และอาจารย์แพราดาว พรมรักษา จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ภาพโดย Facebook : Weerapat Srikaew และ Manod Tæŋtum more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ ๗
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๘ - ๑๒, ๒๘ - ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ชั้น ๗ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ นักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ และ อาจารย์แพรวดาว พรหมรักษา นาฏศิลปินอาวุโส จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ถ่ายทอดท่ารำละครใน เรื่องอิเหนา ตอนไหว้พระ (แต่งกายแบบชวา) more...

Lorem ipsum dolor sit amet

การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗
 คณะมนุษยศาสตร์ โดยภาควิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาดนตรีวิทยา และหน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป์เพื่อต้อนรับชาวอินโดนีเซีย ในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗ Challenges of ASEAN Higher Education in Globalized World ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงแรมท้อปแลนด์ และโรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก more...

Lorem ipsum dolor sit amet

เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก  more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา โดยจัดซุ้มลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒธรรมไทย ครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาที่เข้าร่วมคือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาจีน more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม วันที่ ๑๖, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ วัดจันทร์ตะวันออก จ.พิษณุโลก more...