ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ได้จัดโครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ทุกท่านได้ทำบุญร่วมกัน อันจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน "กิจกรรมดนตรีบำบัด"
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน "กิจกรรมดนตรีบำบัด" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องปราบไตรจักร ๑๒ โดยได้มีกิจกรรมทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างสมาธิให้กับนิสิตชั้นที่ ๑ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
 สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาตลอดปีการศึกษา และเพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคา ๒๕๕๖ ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ครั้งที่ ๒
 วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับ ต่อหน้าพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ๓๖๕ รูป
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกร เมืองแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทนคณบดีเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ๓๖๕ รูป ต้อนรับนิสิตใหม่ เทิดไท้องค์ราชินี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณ หน้าหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดจันทร์ตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
     โครงการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยชุดการแสดงทั้งหมด ๑๔ ชุดการแสดง คือ ๑. ลงสรงท้าวมาลีวราช ๒. มณโฑทรงเครื่อง ๓. ลงสรงโทนอิเหนา ๔. บุษบาชมศาล ๕. ลงสรงสุหร่าย ๖. กุสุมาทรงเครื่อง ๗. ปันหยีแต่งตัว ๘. นางจันทร์ตรวจพล ๙. พระลักษณ์ลงสรง ๑๐. พระลอ ตอน ข้ามแม่น้ำกาหลง ๑๑. ฉุยฉายยอพระกลิ่น ๑๒. พลายชุมพล ๑๓. กราวในสำมะนักขา ๑๔. ฉุยฉายศูรปนขา
more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖
 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ บริเวณโถงคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี วันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีการปฏิบัติในวันสงกรานต์ และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร นิสิต อาจารย์ และผู้บริหาร more...