ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแลกเปลียนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เพื่อสร้างเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมร่วมกัน  more...

Lorem ipsum dolor sit amet

เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษามหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วัดเสาหิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก และยังได้นำวงดนตรีสากลจากภาควิชาดนตรีวิทยาร่วมแห่เทียนในครั้งนี้ด้วย more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ปี ๒๕๕๗
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีการปฏิบัติในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากร นิสิต อาจารย์ และผู้บริหาร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๓
โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๓ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ การแสดงละครใน เรืองรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ วันพุธที่ ๕ มีนาคม และวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ คณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๗
 หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ สถานสงเคราะห์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ไทยให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ได้รับชม more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางวัดได้รับเงินทำบุญจากกองกฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งหมด ๑,๖๑๒,๑๐๐ บาท more...

Lorem ipsum dolor sit amet

ทอดกฐินสามัคคีวัดจันทร์ตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ วัดจันทร์ตะวันออก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มียอดเงินในการทำบุญทั้งสิ้นจำนวน ๒๐,๑๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ ทางวัดจันทร์ตะวันออกได้รับยอดเงินทำบุญจากกองกฐินสามัคคีทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๖๐,๑๘๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) more...