ภาพกิจกรรม

หมวดหมู่ :

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการความร่วมมือศิลปวัฒนธรรมวิชาการสัญจรสู่สถานศึกษาของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร
 โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ของสำนักการสังคีตกรมศิลปากร วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญคณะมนุษยศาสตร์
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ บริเวณโถงคณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม
 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สถานสงเคราะห์วังทอง more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน
 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ปราบไตรจักร ๒๒ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘
โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ โถงคณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย วันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ วันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณโถงคณะมนุษยศาสตร์ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง HU ๑๑๐๓ more...

Lorem ipsum dolor sit amet

โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ครั้งที่ ๒
 วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณทางเข้าคณะมนุษยศาสตร์ more...