ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 งานสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒๕๕๓

 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒

 โครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครูอาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๕

 เข้าร่วมกิจกรรมพุทธชยันตี ถวายสลากภัต ณ วัดคูหาสวรรค์

 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ ๓๕๕ รูป

 เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗

 โครงการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ๓๖๕ รูป

 ทอดกฐินสามัคคีวัดจันทร์ตะวันออก

 พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษามหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ(แผ่นดิน)

 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓

 คณะมนุษยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติวัดจุฬามณี

 โครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ ๑๙

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 โครงการนเรสวรสังคีต ครั้งที่ ๒๐ วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม

 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ปี ๒๕๕๕

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๑

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒธรรมไทย ครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา

 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ ๗

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๒

 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม

 โครงการเทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านพิษณุโลก

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ครั้งที่ ๒

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน "กิจกรรมดนตรีบำบัด"

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๗

 โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๓

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ปี ๒๕๕๗

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ครั้งที่ ๒

 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘

 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน

 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม

 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญคณะมนุษยศาสตร์

 โครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ 25

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 26

โครงการ(รายได้)

 โครงการมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน

 โครงการความร่วมมือศิลปวัฒนธรรมวิชาการสัญจรสู่สถานศึกษาของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส

 โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์

โครงการ(แผ่นดิน) : โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย

ประกวดนาฏศิลป์ไทย