ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 งานสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์ ปี ๒๕๕๓

 กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๒

 โครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครูอาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปี ๒๕๕๕

 เข้าร่วมกิจกรรมพุทธชยันตี ถวายสลากภัต ณ วัดคูหาสวรรค์

 เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระ ๓๕๕ รูป

 เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ในงานประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๗

 โครงการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 เข้าร่วมโครงการตักบาตรพระ ๓๖๕ รูป

 ทอดกฐินสามัคคีวัดจันทร์ตะวันออก

 พิธีทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร

 เข้าร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษามหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการ(แผ่นดิน)

 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓

 คณะมนุษยศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติวัดจุฬามณี

 โครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ ๑๙

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๓

 โครงการศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

 โครงการนาฏยสังคีตเพื่อผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

 โครงการนเรสวรสังคีต ครั้งที่ ๒๐ วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม

 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ปี ๒๕๕๕

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๑

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒธรรมไทย ครั้งที่ ๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา

 โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ ๗

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๒

 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม

 โครงการเทศกาลดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านพิษณุโลก

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ครั้งที่ ๒

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖

 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน "กิจกรรมดนตรีบำบัด"

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 โครงการศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๕๗

 โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ ๒๓

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ปี ๒๕๕๗

 โครงการเฉลิมพระเกียรติมิ่งขวัญประชา ครั้งที่ ๒

 โครงการปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 โครงการมนุษยศาสตร์มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘

 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิบัติสมาธิสำหรับเยาวชน

 โครงการทำนุ บำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม

 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมทำบุญคณะมนุษยศาสตร์

 โครงการนเรศวรสังคีตครั้งที่ 25

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 26

 โครงการนเรศวรสังคีต ครั้งที่ 26

 โครงการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

 โครงการประกวดนาฏศิลป์ไทย

โครงการ(รายได้)

 โครงการมนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน

 โครงการความร่วมมือศิลปวัฒนธรรมวิชาการสัญจรสู่สถานศึกษาของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส

 โครงการไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์

 โครงการทำบุญคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 โครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม : โครงการสอบรำเดี่ยวมาตรฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

มณโฑทรงเครื่อง

มณโฑทรงเครื่อง

มณโฑทรงเครื่อง

มณโฑทรงเครื่อง

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา

ลงสรงโทนอิเหนา