งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Lorem ipsum dolor sit amet

ติดต่อสอบถาม
ชื่อ - สกุล นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-Mail mega_saturn@hotmail.com
 
หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5596-2021, 0-5596-2022
โทรสาร. 0-5596-2000