คณะกรรมการ

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกร เมืองแก้ว ประธานกรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ นาวาโทวัฒนชัย หมั่นยิ่ง กรรมการ
4.
อาจารย์สถิตย์ ลีลาถาวรชัย กรรมการ
4.
ดร.ซอทอง บรรจงสวัสดิ์ กรรมการ
5.
อาจารย์วิจิตร คริเสถียร กรรมการ
7.
อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์ กรรมการ
8.
อาจารย์จีรรัตน์ เอี่ยมเจริญ กรรมการ
9.
อาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ กรรมการ
10.
นายพิทักษ์พงษ์ เมฆาวรนันท์ กรรมการ
11.
นายวรวิทย์ ทองเนื้ออ่อน กรรมการและเลขานุการ
12.
นายธีรนัย รัตนภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ