บทความ

วัดท่าตะเคียน : ศึกษาจากคำบอกเล่าท้องถิ่นและเอกสารโบราณ

วัดท่าตะเคียน ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก แม้ว่าไม่ใช่วัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ระดับชาติ แต่ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น...
อ่านเพิ่มเติม >>

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏยประดิษฐ์: กรณีศึกษาระบำมังคลาธิษฐาน

ระบำมังคลาธิษฐานเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวงดนตรีมังคละ และท่ารำมังคละพื้นบ้านแต่เดิมมาประยุกต์ พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรม...
อ่านเพิ่มเติม >>

นาฏยศัพท์ที่ใช้ในรำกลองยาวของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

นาฏยศัพท์ หมายถึง คำที่ใช้สื่อความหมายให้รับรู้ และเข้าใจตรงกันในวงการนาฏศิลป์ไทยโดยเฉพาะผู้สอนกับผู้เรียน โดยผู้สอนไม่ต้องอธิบายรายละเอียดของท่ารำทุกครั้งที่สอน แต่จะใช้นาฏยศัพท์เพียงคำเดียวก็สามารถสื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้...
อ่านเพิ่มเติม >>

คณะนาฏศิลป์และดนตรีในเขตภาคเหนือตอนล่าง

งานวิจัยเรื่อง “คณะนาฏศิลป์และดนตรีในเขตภาคเหนือตอนล่าง” เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดประเภทคณะนาฏศิลป์และดนตรีในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง อันประกอบไปด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จัง...
อ่านเพิ่มเติม >>

เพลงพื้นบ้านท่าโพ

บทความนี้เป็นบทความจากงานวิจัย เรื่อง คณะนาฏศิลป์และดนตรี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลของคณะนาฏศิลป์และ ดนตรีในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ เป็นหนึ่งในจำนวนของคณะ นา...
อ่านเพิ่มเติม >>

พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย

ศรี ศรีวันนี้เป็นวันดี ขอให้เจริญศรีสุขสวัสดิ์ ตั้งใจปฏิพัทธิ์ นมัสการ พระชินสีห์ ยอกรขึ้นเหนือเกล้า ประณต นิ้วดุษฎี คุณพระปกเกศี ทุกค่ำเช้าและเพลางาย อนึ่งข้าจะไหว้ พระอิศวร พระนารายณ์ เทพ และเทวดาทั้งหลาย ทั้งบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ที่ท...
อ่านเพิ่มเติม >>

Prev
1
2