บทความ

วิเคราะห์เพลงมอญประจำบ้าน ทางฆ้องมอญวงใหญ่ ของนายประถม นักปี่

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมา ระบบการถ่ายทอดทางฆ้องมอญ วงใหญ่ รวมไปถึงวิเคราะห์เพลงมอญประจำบ้าน และเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะ โดยใช้ระบบแบบทฤษฎีดนตรีไทย และนำมาวิเคราะห์ในประเด็นที่พบร่วมกัน คือ บันไดเสียงหรือกลุ่มเสียง, ลูกตก, วรร...
อ่านเพิ่มเติม >>

รำมังคละสราญ

รำมังคละสราญเป็นรำมังคละที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เพื่อร่วมประกวดในโครงการเทิดวิศิษฏศิลปินปิ่นสยาม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิษณุโลก...
อ่านเพิ่มเติม >>

ระบำนบนเรศวร

นวัตกรรมการแสดงชุด “ระบำนบนเรศวร” เป็นการแสดงที่บูรณาการงาน 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ วรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ โดยมีแนวคิดหลัก เป็นการแสดงเทิดพระเกียรติที่มีความงดงามกอรปกับความเข้มแข็ง ในแบบฉบับของกษัตริย์ชาตินักรบ...
อ่านเพิ่มเติม >>

รำวงในเขตภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร

การวิจัยเรื่อง รำวงในเขตภาคเหนือตอนล่าง: กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์และพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบของการแสดงรำวงของทั้ง 3 จังหวัด โดยใช้วิธีดำเนินการวิจัย 2 แนวทาง คือ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...
อ่านเพิ่มเติม >>

ละครพันทาง(โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญปี พ.ศ. 2551)

ละครพันทาง เป็นละครรำชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นสมัยที่วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคน ไทย ส่งผลให้ศิลปะการแสดงมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ทั้งในด้านลักษณะการแสดง และองค์ประกอบของการแสดง...
อ่านเพิ่มเติม >>

ระบำ รำ ฟ้อน ละคร (โครงการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากศิลปินแห่งชาติหรือผู้เชี่ยวชาญ ปี พ.ศ. 2550)

ระบำรำฟ้อนเป็นคำศัพท์ที่ใช้ทางนาฏศิลป์ มีความหมายครอบคลุมเฉพาะการร่ายรำ ไม่มีการแสดงเรื่องราวอย่างเช่น ละครไทย โขน หนัง ผู้แสดงจะใช้กิริยาท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายแสดงความหมายและในการร่ายรำ ประดิษฐ์ให้สวยงามตามความนิยมและที่เห็นว่างามกันในสังคมเฉพาะ...
อ่านเพิ่มเติม >>

การวิเคราะห์ วรรณคดีที่กล่าวอ้างถึงในบทละครและภาพยนตร์เรื่อง Educating Rita ของ Willy Russell (Educating Rita: Society, Education and Self-Reflection)

Educating Rita is a play written by Willy Russell, an English playwright from Liverpool. It was voted ‘Best Comedy of the Year’ when performed by the Royal Shakespeare Company in 1980. by 1983 it had risen to be the fourth most popularplay on the British...
อ่านเพิ่มเติม >>

รำกลองยาวของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

การวิจัยเรื่องรำกลองยาวของอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความเป็นมา รูปแบบ วิธีการแสดง และวิเคราะห์ท่ารำของรำกลองยาว อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ในช่วงปี พ.ศ.2500 – 2546 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมแล้วนำลักษณะท่ารำมา...
อ่านเพิ่มเติม >>

โครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเอกสารโบราณวัดท่าตะเคียน

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารโบราณของ วัดท่าตะเคียน และเพื่อถ่ายโอนความรู้ด้านการอ่านอักษรขอมไทยให้แก่ชุมชนบ้านท่าตะเคียน ผลการวิจัยพบว่าเอกสารโบราณวัดท่าตะเคียนจำแนกได้เป็นสองลักษณะ ลักษณะแรก จำแนกตามวัสดุที่ใช้รองเขียน ...
อ่านเพิ่มเติม >>

รำลงสรงที่ปรากฏในการแสดงละครแบบราชสำนักไทย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ วิธีการแสดงและ กระบวนท่ารำ ลงสรงที่ปรากฏในการแสดงละครแบบราชสำนักไทย จากการศึกษาพบว่ารำลงสรงเป็นการรำเพื่อแสดงความหมายของการอาบน้ำแต่งตัวอันมีที่มาจากคติความเชื่อใน ศาสนาฮินดูที่แพร่เข้าสู่ปร...
อ่านเพิ่มเติม >>

1
2
Next