บทความ

ดูข่าวบทความทั้งหมด >>

 

 

การวิเคราะห์ วรรณคดีที่กล่าวอ้างถึงในบทละครและภาพยนตร์เรื่อง Educating Rita ของ Willy Russell (Educating Rita: Society, Education and Self-Reflection)

 

Educating Rita: Society, Education and Self-Reflection
Usa Padgate


Abstract
     Educating Rita is a play written by Willy Russell, an English playwright from
Liverpool. It was voted ‘Best Comedy of the Year’ when performed by the Royal
Shakespeare Company in 1980. by 1983 it had risen to be the fourth most popular
play on the British stage. In the same year it was transformed into a film and won the
BAFTA Best Film Award as well as Academy Award nominations, proving its appeal
and popularity on both sides of the Atlantic.
This research paper aims at introducing Willy Russell’s work to fresh audience,
especially students who are looking for reasons to acquaint themselves with English
literature and teachers whose interests lie in finding materials that will help answer
their students why we need such liberal education as literature.
The study gives an overview analysis of the interplay between society and literature
exposed in the story of Rita’s education. It also explores the possibilities of adapting
the literary allusions in the play into real-life education, with the all-presumptive
assertion that ‘If Rita can do it, so can we.” The exploration looks first into Rita’s
working-class background and its effects on her education and then into means by
which Rita’s ways of education, liberal education, can benefit students of all social
backgrounds.

 

 

ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ

ข่าวเมื่อ : 24 Jun 10 / 18:30

โดย : หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร