บทความ

ดูข่าวบทความทั้งหมด >>

 

 

โครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเอกสารโบราณวัดท่าตะเคียน

 

โครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเอกสารโบราณวัดท่าตะเคียน
(An ancient manuscript database of Tha Takian Temple)

http://www.research.nu.ac.th/thatakhian/intro.asp
โดย
รองศาสตราจารย์สุภาพร คงศิริรัตน์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกอ. เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2548

บทคัดย่อ
     โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารโบราณของวัดท่าตะเคียน และเพื่อถ่ายโอนความรู้ด้านการอ่านอักษรขอมไทยให้แก่ชุมชนบ้านท่าตะเคียน ผลการวิจัยพบว่าเอกสารโบราณวัดท่าตะเคียนจำแนกได้เป็นสองลักษณะ ลักษณะแรก จำแนกตามวัสดุที่ใช้รองเขียน ได้เป็น 3 ประเภท คือ ใบลานจำนวน 1,667 ผูก สมุดข่อย จำนวน 115 เล่ม และสมุดฝรั่ง จำนวน 4 เล่ม ลักษณะที่สองจำแนกตามเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสาร จำแนกได้ 6 หมวด ได้แก่ หมวดศาสนา หมวดวรรณกรรม หมวดการแพทย์ หมวดความเชื่อ หมวดกฎหมาย และหมวดเบ็ดเตล็ด ส่วนการถ่ายโอนความรู้สู่ชุมชนนั้นได้รับความร่วมมือจากชุมชนเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ กล่าวคือมีคนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13 คน
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไปในอนาคตคือควรมีการเลือกปริวรรตถอดความเนื้อหาตลอดทั้งเล่มของเอกสารโบราณในหมวดหมวดการแพทย์ และหมวดวรรณกรรม เพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ และวงการศึกษาในอนาคต

Abstract
     The purpose of this project is to make inventory of ancient manuscripts preserved at Tha Takian Temple and to train the community in reading Khom Thai, the ancient script. The manuscripts are categorized according to the materials on which the contents were written and the subjects of the contents. The manuscripts classified in the first category are 1,667 palm leaves, 115 Khoys and 4 books. The second category contains the following subjects in each division: religion, literature, medicine, law, beliefs and miscellany. As for the Khom Thai reading program, the community showed more enthusiasm than expected; as a matter of fact, 13 community members participated.
     Suggestion for further work on the project would be the complete transliteration of the ancient manuscripts in the subject of medicine and literature because the information in the manuscripts would benefit their respective practices and academic domains.

 

 

ที่มา : รองศาสตราจารย์สุภาพร คงศิริรัตน์

ข่าวเมื่อ : 24 Jun 10 / 15:37

โดย : หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร