วารสารดอกแก้วปริทัศน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Dokkaew Paritat : Journal of Humanities, Naresuan University

พัฒนาวิชาการ ด้วยรากฐานงานวิจัย
Developing academic work through research-based studies

ฉบับล่าสุด : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มกราคม - มิถุนายน 2564

แสดงบทบรรณาธิการ

วารสารดอกแก้วปริทัศน์ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

ตัวอย่างบทความในวารสาร