วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

ข้อมูลสำหรับผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

การส่งต้นฉบับ ผู้เขียนส่งต้นฉบับพิมพ์ 1 ชุดและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ พร้อมจดหมายนำที่มีข้อมูลของผู้เขียน ได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ สถานที่ทำงาน คุณวุฒิการศึกษา (ชื่อปริญญาและสถาบัน) สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ กรณีมีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้ระบุผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ด้วย ซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เขียนชื่อแรก จากนั้นส่งต้นฉบับโดย (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งในการส่ง)

 1. ทางระบบส่งต้นฉบับออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index

ต้นฉบับ ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ B5 ขนาดกระดาษกว้าง 18.2 ซม. ความสูง 25.7 ซม.(รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน 3 ซม. ขอบซ้ายและขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม. บทความที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษผสม ให้ใช้ตัวอักษร “Cordia New ขนาด 14” โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ส่วนบทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร “Cordia New ขนาด 14” โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 โดยเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า

ตาราง แสดงรูปแบบการพิมพ์ต้นฉบับ
รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร
ชื่อบทความ หนา กลางหน้ากระดาษ 18
ชื่อผู้แต่ง หนาและเอียง ชิดขวา 14
บทคัดย่อ หนา ชิดซ้าย 14
เนื้อหาบทคัดย่อ ปกติ - 13
หัวข้อแบ่งตอน หนา ชิดซ้าย 14
หัวข้อย่อย หนา ใช้หมายเลขกำกับ 14
บทความ ปกติ - 14
การเน้นความในบทความ หนา - 14
ข้อความในตาราง ปกติ - 13
ข้อความอ้างอิง เอียง - 14
บรรณานุกรม หนา กลางหน้ากระดาษ 14

ความยาวหน้าหน้าแรกของต้นฉบับ (ชื่อเรื่อง ผู้เขียน บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคำสำคัญ) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

 • รูปแบบและภาษา ผู้เขียนบทความควรใช้รูปแบบการเขียนบทความและสำนวนภาษาเหมาะสมกับลักษณะของบทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป มีการตรวจทานต้นฉบับแล้วเป็นอย่างดีทั้งรูปแบบและ การสะกด

 • การอ้างอิง แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงในบทความต้องปรากฏตามลำดับตัวอักษรในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความโดยใช้ระบบเดียวกันทั้งเรื่อง คือ APA (ดูรายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิงได้ ที่เว็บไซต์ www.human.nu.ac.th/jhnu/) ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด

 • บทคัดย่อ ผู้เขียนบทความต้องแนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของบทความ โดยแยกหน้าต่างหากไม่รวบอยู่ในบทความ บทคัดย่อไม่เกิน 10 บรรทัด สำหรับบทคัดย่อภาษาไทย และไม่เกิน 200 คำ สำหรับบทความภาษาอังกฤษ หรือบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์และการใช้ภาษาเอง สำหรับบทความที่เขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แนบบทคัดย่อภาษาไทย ส่วน abstract สามารถใช้ภาษาที่เขียนบทความได้ แต่ผู้เขียนต้องรับผิดชอบความถูกต้องของภาษาเอง

 • คำสำคัญ ผู้เขียนต้องกำหนดคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ถึง 6 คำ สำหรับบทความด้วย โดยเรียงคำสำคัญตามระดับความเกี่ยวพันกับบทความ

 • บทความจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุข้อความไว้ที่เชิงอรรถ เช่น

  • “บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง ....”
  • “บทความนี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง ...”
  • “บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ...”
  • พร้อมระบุปริญญา สาขาวิชา สถาบัน และปี
 • ลิขสิทธิ์ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความ ผู้ใดต้องการตีพิมพ์ซ้ำต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน บทความที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้ว จะต้องไม่ปรากฏในสิ่งพิมพ์อื่นใดก่อนที่จะปรากฏในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่มีบทความของผู้เขียนตีพิมพ์ให้แก่ผู้เขียนจำนวน 1 ฉบับ หากผู้เขียนต้องการได้บทความที่ตีพิมพ์เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ (www.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index)

 • ขั้นตอนการนำบทความลงตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบเมื่อได้รับบทความที่ส่งให้แล้ว และจะแจ้งผลการพิจารณาบทความให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ และสามารถตรวจสอบสถานะของบทความได้ที่เว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index อย่างไรก็ดี บทความที่แก้ไขต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยก่อนอาจได้รับการพิจารณานำลงตีพิมพ์ก่อน

ส่วนประกอบของบทความ

บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์ ผู้เขียนสามารถกำหนดหัวข้อตามความเหมาะสม ส่วนบทความวิจัย กำหนดหัวข้อหลักโดยไม่ต้องใส่ตัวเลข ดังนี้

 1. บทนำ (Introduction) – อาจประกอบด้วย ที่มาของปัญหาการวิจัย, ทฤษฎีและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, จุดประสงค์และ/หรือคำถามวิจัย
 2. วิธีการวิจัย (Method) – ประกอบด้วย ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ร่วมในการวิจัย, เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหรือเก็บข้อมูล, วิธีการเก็บข้อมูล, และวิธีการวิเคราะห์และ/หรือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 3. ผลการวิจัย (Findings) – ตามจุดประสงค์หรือคำถามวิจัยที่ตั้งไว้
 4. การอภิปรายผล (Discussion)
 5. บทสรุป (รวมทั้งการนำผลการวิจัยไปใช้ และ ข้อเสนอแนะ ถ้ามี) (Conclusion, Implementation, and Recommendations – if applicable)

หมายเหตุ อาจรวมหัวข้อ 3 และ 4 เป็น “ผลการวิจัยและการอภิปรายผล” (Findings and Discussion) หรือรวม 4 และ 5 เป็น “การอภิปรายผลและบทสรุป” (Discussion and Conclusion) ก็ได้

ในแต่ละหัวข้อหลักอาจมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆ ก็ได้ แต่ทั้งนี้ หัวข้อย่อยต้องมีระดับหัวข้อ (levels of heading) ไม่ตรงกับหัวข้อหลัก

ตัวอย่าง


วิธีดำเนินการวิจัย <-- หัวข้อหลัก

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง <-- หัวข้อย่อย

...........................................
...........................................

เครื่องมือ

...........................................
...........................................

วิธีการเก็บข้อมูล

...........................................
...........................................
ผลการวิจัย <-- หัวข้อหลัก

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง