วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

ชื่อบทความ : ลักษณะร่วมของเหตุการณ์ในเรื่องแก้วหน้าม้ากับเจ็งฮองเฮา

ผู้แต่ง : รศ.ดร.พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์

หน้า : 19-32

รายละเอียด

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่ปรากฏในนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้ากับวรรณกรรมจีนแปลงเรื่อง เจ็งฮองเฮา เพื่อที่สะท้อนให้เห็นว่า ผู้แต่งนวนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาได้รับอิทธิพลการแต่งวรรณกรรมจากนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า  ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าเมื่อเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่พ้องกันมี 6 ประการคือ  1)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกชายหญิงพบกันครั้งแรก  2)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงพบอาจารย์และได้วิชาการต่อสู้รวมทั้งของวิเศษจากอาจารย์  3)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงถูกจับขังคุก  4)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกชายปฏิเสธว่า  โอรสองค์แรกของตัวละครเอกหญิงไม่ใช่สายโลหิตของตน  5)เหตุการณ์ที่ตัวละครเอกหญิงให้กำเนิดโอรสหรือธิดาในระหว่างทำสงคราม  6)เหตุการณ์ที่โอรสหรือธิดาต้องพลัดพรากจากตัวละครเอกชายหญิง จึงอนุมานได้ว่า ผู้แต่งนวนิยายจีนแปลงเรื่องเจ็งฮองเฮาน่าจะได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาของวรรณกรรมนิทานไทยเรื่องแก้วหน้าม้า          

คำสำคัญ :แก้วหน้าม้า เจ็งฮองเฮา ลักษณะร่วมของเหตุการณ์

Abstract

          This research study aims to compare the situations in the Thai tale “Kaew Na Ma” to those in the Chinese annals imitation novel “Jeng Hong Hao” to reflect that the author of the Chinese annals imitation novel “Jeng Hong Hao” could have been influenced by the contents of the Thai tale “Kaew Na Ma”.  The analysis reveals 6 comparable situations: 1) The situation in which the male and female protagonists first meet each other; 2) The situation in which the female protagonist meets a guru and receives fighting skills and magic items from the guru; 3) The situation in which the female protagonist is imprisoned;  4) The situation in which the male protagonist refuses to accept the female protagonist’s first son as his own; 5) The situation in which the female protagonist gives birth to a son or a daughter during a battle; and 6) The situation in which the son or the daughter is separated from the male and female protagonists.  It could, therefore, be assumed that the author of the Chinese annals imitation novel “Jeng Hong Hao” could have been influenced by the Thai tale  “Kaew Na Ma”. 

Keywords :Kaew Na Ma, Jeng Hong Hao, The Shared Characteristics of Situations

PDF

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 , ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561