วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

ชื่อบทความ : สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี”

ผู้แต่ง : ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

หน้า : 41-54

รายละเอียด

บทคัดย่อ

การศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตามแง่คิดจากวีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี พบว่า  พระราชประวัติของพระองค์มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับวีรบุรุษของกรีกที่เป็นที่รู้จักกันมาตามประเพณีโบราณ  จำนวน  17  เหตุการณ์  อาทิ  มีมารดาเป็นเจ้าหญิงพรหมจารีย์  บิดาเป็นกษัตริย์  สภาวะแห่งการมาสู่ปฏิสนธิแปลกกว่าธรรมดา  ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นลูกของเทพยดา หรือเมื่อเกิดมักถูกบิดาหรือบุคคลอื่นพยายามปองร้ายชีวิต เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า  แม้พระราชประวัติของพระองค์จะไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน  และยังคงเป็นปริศนามาจนกระทั่งทุกวันนี้  แต่ประชาชนชาวสยามก็ยังต้องการรับรู้เรื่องราวของพระองค์  ซึ่งเปรียบเสมือนวีรบุรุษของชาติ  ที่มิได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงหรือกล้าหาญเพียงอย่างเดียว  แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเสียสละ  ที่ทรงเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เอง  อันถือเป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง 

คำสำคัญ :สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี ลอร์ดแรกแลน

Abstract

This research, the Royal Biography of King Taksin the Great in the viewpoint of culture hero, found that there were 17 situations in the Royal Biography of King Taksin the Great that resembled Greek heroes who were well-known in the ancient tradition. The 17 situations’ examples were given as follows: his mother was the virtuous princess, his father was the King, his birth was stranger than normal because it was truly said the he was the son of a goddess, and when he was born, he was in harm many times by his father and others who were desired to cause harm to him. All these situations implied that, though the Royal Biography of King Taksin the Great was unclear and puzzling nowadays, Siamese still would like to know the story of King Taksin the Great who is the hero of the country. His heroness included not only power or bravery but also his sacrifice. King Taksin the Great sacrificed his life for the country. This was the one thing implying to his true heroness.

Keywords :King Taksin the Great, The Hero of Tradition, Lord Raglan

PDF

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 , ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561