วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

ชื่อบทความ : การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

หน้า : 61-72

รายละเอียด

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลภูมินามในพื้นที่ตำบล

เมืองบางขลังและเพื่อวิเคราะห์คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของภูมินามกับภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม  ดำเนินการสร้างเครือข่ายชุมชนตามวิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) วิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าของภูมินามโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการวิจัยพบว่า เครือข่ายชุมชนเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  และจากการวิเคราะห์คุณค่าของภูมินามพบว่าภูมินามมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ แบ่งเป็น  2 ลักษณะ คือ ภูมินามสะท้อนภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว และภูมินามที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กัน   ดังนั้นการศึกษาภูมินามนอกจากจะสะท้อนความเป็นมาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของพื้นที่ได้แล้ว  ยังสามารถสะท้อนให้เห็นองค์รวมของพื้นที่และวัฒนธรรมของตำบลเมืองบางขลังได้

คำสำคัญ :ภูมินาม, ตำบลเมืองบางขลัง

Abstract

This research aims to develop a network of community researchers, collect the data of toponyms ,examine the the toponyms in term of origins and values of toponyms concerning the geography, bio diversity and various culture of MuangBangkhlang. This qualitative research applied community-based research to collect and analyze the data.  The results showed that the developed community network was efficient to create research projects.  The data analysis of values in toponyms finds that toponyms represent the MuangBangkhlang district into two groups. Firstly, toponyms have an effect upon the geography, the bio diversities and the various cultures in the only part of it. Finally, toponyms affect the relationship between the geography, the bio diversities and the various cultures. Therefore, this study of toponyms may not only reflect the history and origin of the community, but it can also reveal the whole picture of this area and the culture of the Muangbangkhlang. 

Keywords :Toponyms, MuangBangkhlang

PDF

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 , ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560