วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง “ช่างสำราญ” An Analysis of the Art of Language Usage in ‘Chang Sum Ran’

ผู้แต่ง : อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์ (Ornjira Atchariyaphaiboon)

หน้า : 39-56

รายละเอียด

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ศิลปะการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง “ช่างสำราญ” นวนิยายรางวัลซีไรต์ประจำปี พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเด่นด้านศิลปะการใช้ภาษา ที่ปรากฏใน 4 ด้าน ได้แก่ การใช้คำ การใช้ประโยค การใช้สำนวนโวหาร และการใช้ภาพพจน์ โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร และนำเสนอผลงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า เดือนวาด พิมวนาเป็นนักเขียนที่สามารถใช้ภาษาได้อย่างประณีตบรรจง พิถีพิถันเลือกสรรภาษาวรรณศิลป์ได้อย่างสละสลวย ใช้ภาษาที่เรียบง่าย ใช้คำ และความที่กระชับ ชัดเจน ลักษณะเด่นด้านศิลปะการใช้ภาษาที่ปรากฏมีดังต่อไปนี้ ‘ด้านการใช้คำ’ ได้แก่ การใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึก แสดงอาการเคลื่อนไหว บอกแสง สี เสียง กลิ่น รส แสดงการสัมผัส การใช้คำที่ต่างไปจากปกติ การเล่นสัมผัสเสียงของคำ การซ้ำคำ การหลากคำ การใช้คำ แบบบันไดคำ การใช้สร้อยคำ การใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้าม การใช้คำภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาพูด การใช้คำ ไม่สุภาพ และการละคำเชื่อม ‘ด้านการใช้ประโยค’ ได้แก่ การสร้างความสมดุลทางโครงสร้างของประโยค การใช้ประโยคขัดแย้ง ประโยคเน้นความ ประโยคสรุปความ ประโยคคำถาม การใช้สำนวนภาษาต่างประเทศ การที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ และประโยคซ้ำความ ‘ด้านการใช้สำนวนโวหาร’ ได้แก่ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และสาธกโวหาร และ ‘ด้านการใช้ภาพพจน์’ ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน สัทพจน์ และปฏิภาคพจน์ นับเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้ นวนิยายเรื่อง ช่างสำราญ มีความโดดเด่น แสดงถึงคุณภาพของผลงานจนทำให้นวนิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลซีไรต์

คำสำคัญ :ศิลปะการใช้ภาษา, ช่างสำราญ, รางวัลซีไรต์

Abstract

The study of “An Analysis of the Art of Language Usage in ‘Chang Sum Ran’” The S.E.A. Write-Award novel of the year 2003 aims at investigating four outstanding aspects of language usage including words, sentences, literary styles and figurative languages. The research methodology relies mainly on documentary research, and it is descriptively presented. It is found that the writing language of Duenwat Pimwana is exquisitely delicate with concise and compact words that enhance her work. Many aspects of word usage have been discovered: words of feeling, movement, light, color, sound, smell, taste and feeling; extraordinary words; rhyming; repetition; synonym; verse; word marker; antonym; foreign language; spoken language; impolite words; and connection omission. For sentences, a number of techniques have been used: sentence structure balancing, contrastive sentences, emphasizing sentences, concluding sentences, interrogative sentences, foreign expressions, passive sentences and repetition. For literary styles, three aspects are employed: descriptive, narrative and example illustration. For figurative languages, the use of metaphor, simile, personification, onomatopoeia and paradox. These aspects play an important role on the quality of this novel driving it to be the S.E.A. Write-Award novel.

Keywords :Art of Language Usage, Chang Sum Ran, S.E.A. Write Awards

PDF

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 , ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554