วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

วารสารคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
มกราคม - เมษายน 2561
ISSN 1686-445X

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

เข้าสู่ปีที่ 15 ของการดำเนินงานวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีนี้เป็นปีที่วารสารฯ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลายประการ ได้แก่ วารสารฯ ผ่านการพิจารณารูปแบบบทความ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผลงานวิจัยและรายงานค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงสำหรับวารสารวิชาการไทย (Thai-Journal Impact Factor, T-JIF) และการเข้าสู่ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Journals Online System) โดยใช้ระบบ ThaiJo 2.0 ซึ่งจะทำให้บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ ถูกสืบค้นได้ง่ายและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

บทความทางวิชาการในวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยบทความด้านวรรณคดี  คติชนวิทยา รวมถึงด้านการเรียนการสอนภาษา โดยด้านวรรณคดี ประกอบไปด้วยบทความเรื่อง พินิจกลวิธีการประพันธ์ นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) ของ ប៉ាល់  វណ្ណារីរក្ស (ปัล  วัณณารีรักษ์) และบทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์

ด้านคติชนวิทยา ได้แก่บทความเรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี” และ นางทรงปู่และผู้เข้าร่วมพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ในมิติแห่งปัจเจกบุคคล ส่วนด้านการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการกับรายวิชาวิธีสอนและวิธีวิจัยของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ การรับรู้เสียงพยัญชนะควบกล้ำต้นพยางค์ในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ Errors in Korean descriptive compositions written by learners from a different language family and the directions of teaching improvement

นอกจากนี้ยังนำเสนอบทแนะนำหนังสือเรื่อง “Pieces of White Shell:  A Journey to Navajo Land” โดย ดร.พิชญาภา สิริเดชกุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำวารสารขอขอบคุณท่านผู้เขียนและท่านผู้อ่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารมนุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์ไม่มากก็น้อย หากมีข้อเสนอแนะและ ข้อติชมใดๆ โปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทำฯ ได้ที่ humanjournal@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

บรรณาธิการ

บทความในวารสาร

 • 1

  พินิจกลวิธีการประพันธ์นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) ของ ប៉ាល់ វណ្ណារីរក្ស (ปัล วัณณารีรักษ์)

  รศ.ดร.นท.วัฒนชัย หมั่นยิ่ง

  หน้า : 1-12

  คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

  บทคัดย่อ

  นวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) เป็นผลงานประพันธ์ที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของ  ប៉ាល់  វណ្ណារីរក្ស (ปัล วัณณารีรักษ์) ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพสังคมและค่านิยมของชาวเขมรอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาโสเภณี ปัญหาโรคเอดส์ และสิทธิสตรีในสังคมเขมร ผู้วิจัยได้ศึกษาและแปลนวนิยายเรื่องนี้จากต้นฉบับภาษาเขมร รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบและกลวิธีการประพันธ์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการเขียนนวนิยายเรื่องนี้ ซึ่งนักประพันธ์เป็นนักเขียนสตรีที่มีผลงานที่โดดเด่นอย่างมากในวงวรรณกรรมกัมพูชา

                  ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพินิจกลวิธีการประพันธ์ในนวนิยายเขมรเรื่อง យប់មានថ្ងៃរះ (คืนตะวันฉาย) นี้มีกลวิธีที่โดดเด่นและสำคัญ 7 กลวิธี อันได้แก่ กลวิธีการตั้งชื่อเรื่อง กลวิธีการเล่าเรื่อง กลวิธีการดำเนิน กลวิธีการสร้างตัวละคร กลวิธีการสร้างฉาก กลวิธีการสร้างบทสนทนา และกลวิธีการใช้ภาษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นลักษณะเฉพาะของ    การประพันธ์ และช่วยยืนยันให้เห็นถึงฝีมือและท่วงทำนองของผู้ประพันธ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อปลูกฝังผู้อ่านในเรื่องค่านิยม และศีลธรรมที่เหมาะสมตามที่สังคมเขมรคาดหวัง และพยายามกำหนดทิศทางให้กับสังคมเขมร

  คำสำคัญ :กลวิธีการประพันธ์ นวนิยายเขมร นักเขียนสตรี

  Abstract

  The Night under Sunshine (យប់មានថ្ងៃរះ), Khmer novel, is one of the interesting works by Pal Wannarirak (ប៉ាល់  វណ្ណារីរក្ស) which reflects the atmosphere of society and another Khmer value regarding the problems of prostitute, AIDs and women’s rights in the Khmer society. The research was conducted through studying and translating the original novel in Khmer edition and inspecting elements as well as composition methods with a view to analyzing the novel’s composition style of which the author is   a female novelist well-known for her distinguished works in Cambodia’s literary society.

                  It was found out that, with the analysis of the Night under Sunshine’s composition methods, there are 7 outstanding and important methods; titling method, narrating method, story-driving method, characterization method, setting creation method, dialogue creation method and language use method, all of which denote specific attributes of the author and prove her efficiency as well as style with emphasis on producing works to instill appropriate values and morality among readers following the expectation of the Khmer society while trying to determine the direction for the Khmer society simultaneously.

  Keywords :composition methods, Khmer novel, female novelist

  Preview PDF
 • 2

  การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษโดยการบูรณาการกับรายวิชา วิธีสอนและวิธีวิจัยของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ

  รศ.ดร.วิไลรัตน์ คีรินทร์

  หน้า : 13-26

  คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

  บทคัดย่อ

                   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำรวจหัวข้อบทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษ 2) พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ  3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนบทเรียนภาษาอังกฤษ 4)ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการบูรณาการการพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นเข้ากับรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษการทดลองสอนและการวิจัยชั้นเรียนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสำรวจหัวข้อบทเรียนท้องถิ่น แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนประถมศึกษาจำนวน  90 คน และนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษจำนวน 31คน ผลการศึกษาพบว่า 1) หัวข้อสำหรับบทเรียนท้องถิ่น คือ  ปุ๋ย มะพร้าวน้ำหอม ไม้กวาดทางมะพร้าว ขนมไทย วัดบางช้างใต้และวัดเชิงเลน 2) บทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษประกอบด้วย 6 บท 3) นักเรียนประถมชอบการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ กิจกรรมและผู้สอน 4) ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการบูรณาการการพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นกับรายวิชาที่เรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  

  คำสำคัญ :บทเรียนท้องถิ่นภาษาอังกฤษ การบูรณาการ การทดลองสอน การวิจัยชั้นเรียน

  Abstract

  This research aimed to: 1) survey English local lessons topics; 2) develop English lessons;  3) explore students’ opinions on instruction of the English lessons; and 4) investigate English major students’ opinions on integration of the English lessons development into their Teaching Methodology and Practice and Classroom Research courses. Research instruments adopted were a local lesson topic survey; primary students’ opinions interview forms and English major students’ opinions questionnaires. The sample were 90 primary students and 31 English major students.  Results of the study show:   1) topics for English lessons were bio-fertilizer, aromatic coconut, coconut stick bloom, Thai dessert, Bangchang-tai  and Chernglane Temples; 2) English lessons consisted of 6 units; 3) primary students’ opinions were in favor of new vocabulary, activities, and teachers; and 4) English major students’ opinions on integration of English lessons development into the courses studied were at a high level.  

  Keywords :English local lessons, integration, teaching practice, classroom research

  Preview PDF
 • 3

  Errors in Korean Descriptive Compositions Written by Learners from a Different Language Family and the Directions of Teaching Improvement

  ผศ.จิราพร จันจุฬา

  หน้า : 27-40

  คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

  บทคัดย่อ

  วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้คือ เพื่อศึกษาข้อผิดพลาดในงานเขียนภาษาเกาหลีแบบพรรณนาของผู้เรียนชาวไทยซึ่งเป็นผู้เรียนจากภาษาต่างตระกูล สาเหตุของข้อผิดพลาดเหล่านั้นและแนวทางการพัฒนาการสอน  เครื่องมือวิจัยที่ใช้คือ แบบทดสอบ แบบสอบถามปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

                  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนชาวไทยมีข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์มากที่สุดเป็นอันดับแรก (42.73%) ด้านคำศัพท์เป็นอันดับที่สอง (36.75%) และด้านอักขรวิธีเป็นอันดับสุดท้าย (20.52%)  โดยมีสาเหตุหลัก 4 ประการ ได้แก่ ปัญหาจากตัวผู้เรียน (88.9%) ความยากและซับซ้อนของภาษาเกาหลี (44.4%)  อิทธิพลของภาษาแม่ (22.2%) และอื่นๆ ได้แก่ ข้อจำกัดเรื่องเวลา (11.1%) และวิธีการสอนที่พึงประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาเกาหลี ได้แก่ ผู้สอนควรเลือกวิธีการสอนที่ผสมผสาน หลากหลายวิธี และแตกต่างกันไปตามเนื้อหาและลักษณะเฉพาะของผู้เรียน และไม่ควรเน้นเปรียบเทียบระหว่างภาษาเกาหลีกับภาษาไทยหรือภาษาอื่น

  คำสำคัญ :ข้อผิดพลาด การเรียนการสอนภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ การเขียนภาษาเกาหลีแบบพรรณนา

  Abstract

   This research aimed to study errors in Korean descriptive compositions written by Thai learners whose language belongs to a different family from that of Korean, causes of such errors and ways to improve the teaching of Korean. The instruments used to collect the data were a test, an open-ended questionnaire, and an in-depth interview form.

                  The results showed that Thai learners of Korean made errors in grammar the most (42.73%), followed by errors in vocabulary (36.75%), with errors in orthography as the least frequent (20.52%). The four main causes of errors were the learners’ problem (88.9%), difficulty and complexity  of the Korean language (44.4%), mother tongue interference (22.2%) and time limitation (11.1%). The teaching methods that should be employed to solve the learners’ problem in Korean writing include the employment of eclectic methods suitable for the teaching of different content and students’ individuality and avoiding the comparison between Korean and Thai or other languages.

  Keywords :error, Korean education, Korean as a foreign language, Korean descriptive writing

  Preview PDF
 • 4

  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี”

  ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

  หน้า : 41-54

  คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

  บทคัดย่อ

  การศึกษาพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตามแง่คิดจากวีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี พบว่า  พระราชประวัติของพระองค์มีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับวีรบุรุษของกรีกที่เป็นที่รู้จักกันมาตามประเพณีโบราณ  จำนวน  17  เหตุการณ์  อาทิ  มีมารดาเป็นเจ้าหญิงพรหมจารีย์  บิดาเป็นกษัตริย์  สภาวะแห่งการมาสู่ปฏิสนธิแปลกกว่าธรรมดา  ถูกกล่าวขวัญว่าเป็นลูกของเทพยดา หรือเมื่อเกิดมักถูกบิดาหรือบุคคลอื่นพยายามปองร้ายชีวิต เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ล้วนแสดงให้เห็นว่า  แม้พระราชประวัติของพระองค์จะไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน  และยังคงเป็นปริศนามาจนกระทั่งทุกวันนี้  แต่ประชาชนชาวสยามก็ยังต้องการรับรู้เรื่องราวของพระองค์  ซึ่งเปรียบเสมือนวีรบุรุษของชาติ  ที่มิได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงหรือกล้าหาญเพียงอย่างเดียว  แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงความเสียสละ  ที่ทรงเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เอง  อันถือเป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง 

  คำสำคัญ :สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี ลอร์ดแรกแลน

  Abstract

  This research, the Royal Biography of King Taksin the Great in the viewpoint of culture hero, found that there were 17 situations in the Royal Biography of King Taksin the Great that resembled Greek heroes who were well-known in the ancient tradition. The 17 situations’ examples were given as follows: his mother was the virtuous princess, his father was the King, his birth was stranger than normal because it was truly said the he was the son of a goddess, and when he was born, he was in harm many times by his father and others who were desired to cause harm to him. All these situations implied that, though the Royal Biography of King Taksin the Great was unclear and puzzling nowadays, Siamese still would like to know the story of King Taksin the Great who is the hero of the country. His heroness included not only power or bravery but also his sacrifice. King Taksin the Great sacrificed his life for the country. This was the one thing implying to his true heroness.

  Keywords :King Taksin the Great, The Hero of Tradition, Lord Raglan

  Preview PDF
 • 5

  บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะบันทึกประวัติศาสตร์

  นายปราโมทย์ สกุลรักความสุข

  หน้า : 55-68

  คลิกเพื่อดูบทคัดย่อ

  บทคัดย่อ

  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะเป็นบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทย โดยศึกษาบทอาศิรวาทตลอดรัชสมัย (พ.ศ. 2489 ถึง พ.ศ. 2559) ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า บทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เหตุการณ์งานพระราชพิธีและเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง โดยกวีแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์และความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านประจักษ์ในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และ  พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์เพื่อสร้างสรรค์บทอาศิรวาท

  คำสำคัญ :บทอาศิรวาท รัชกาลที่ 9 บันทึกประวัติศาสตร์

  Abstract

   This article aims to present the Thai historical eulogistic records presented in various printed medias of King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX) from 1946 to 2016.  The finding indicates that the content mentioned in Thai historical events divides the eulogies for King Rama IX into 2 parts which are royal ceremonies and political events. Poets presented   the events to recall Kings’ honor, mercy and royal duties related to those events by using literary technic in their eulogies.

  Keywords :Eulogy, King Rama IX, Historical record.

  Preview PDF
 • ทั้งหมด 8 บทความ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>