วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

การเผยแพร่ผลงาน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์ ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่

  1. บทความวิจัย (research article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article) ที่มีลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแง่มุม ความรู้ แนวคิด และประเด็นปัญหาต่าง ๆ และควรมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อมูล จากแหล่งเอกสารที่เชื่อถือได้ และมีการแสดงถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบด้าน
  2. บทวิจารณ์หนังสือ (book review)

โดย ... คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร