วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

นโยบายการตีพิมพ์

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review) เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์ ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย (research article) บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article) ที่มีลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแง่มุมความรู้ แนวคิด และประเด็นปัญหาต่างๆ และควรมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อมูลจากแหล่งเอกสารที่เชื่อถือได้ และมีการแสดงถึงการศึกษาค้นคว้าอย่างรอบด้าน และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ผลงานที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน

วารสารไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนการเขียนบทความ ยกเว้น บทความ 2 ประเภท คือ

  1. 1. บทความปริทรรศน์ (Review article) หมายถึง บทความที่มีการทบทวนวรรณกรรมและความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัย หรือทิศทางแนวโน้มการศึกษาในหัวข้อใดหรือศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งจนถึงปัจจุบัน (state of the art) อย่างละเอียด รอบด้าน และครอบคลุม ทั้งนี้ผู้เขียนควรมีส่วนวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงความเห็นเชิงวิชาการในหัวข้อดังกล่าวด้วย อัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทรรศน์ เป็นดังนี้
    1. ความยาวไม่เกิน 10 หน้า ค่าตอบแทนการเขียน 600 บาท
    2. มากกว่า 10 หน้าแต่ไม่เกิน 15 หน้า ค่าตอบแทนการเขียน 800 บาท
    3. มากกว่า 15 หน้า ค่าตอบแทนการเขียน 1,000 บาท
  2. บทวิจารณ์หนังสือ (book review) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือหรือตำราทางวิชาการเล่มใดเล่มหนึ่งอย่างเป็นวิชาการ หนังสือหรือตำราดังกล่าวต้องมีเนื้อหาในสาขาภาษา วรรณคดี คติชน และนาฏศิลป์ บทวิจารณ์ควรประกอบด้วยองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือ เนื้อหาของหนังสือในภาพรวม และเนื้อหาของแต่ละส่วนโดยย่อ (synopsis) ข้อดี ข้อด้อย และ/หรือประโยชน์ของหนังสือนั้น ทั้งนี้ บทวิจารณ์หนังสือควรมีความยาวประมาณ 3-5 หน้ากระดาษพิมพ์ A4 ผู้เขียนบทวิจารณ์หนังสือที่ได้รับการพิจารณานำลงพิมพ์ในวารสารฯ จะได้รับค่าสมนาคุณบทความละ 600 บาท