วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ดนตรี และนาฏศิลป์

คณะผู้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุสุมา รักษ์มณี

บรรณาธิการ

 • ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

กองบรรณาธิการ

 • รศ.ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รศ.ดร. สุภาพร คงศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผศ.ดร.บารนี บุญทรง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ผศ.ดร.โสภา มะสึนาริ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผศ.ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขานุการ

 • นางสาวเรือนขวัญ อนันตวงศ์