*-* วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย *-*

 วิทยาลัยพลังงานทดแทน                                                                มหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทย

“โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อน
ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

     ปัจจุบัน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ส่งผลกระทลต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้พลังงานที่ฟุ่มเพือยของมนุษย์ ผลจากากรกระทำของมนุษย์คือ วินาศภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทรัพยากรธรรมชาติเหลือน้อยลงและราคาของพลังงานต่าง ๆก็เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้สิ่งของต่าง ๆมีราคาสูงขึ้น

กิจกรรมหลายอย่างที่ใช้พลังงานต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้พลังงานที่มีอยุ่ลดลงอย่างรวดเร็ว  วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรและกระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทยได้ทำ “โครงการส่งเสริมการใช้พลังงารนแสงอาทิตย์เพื่อนผลิตน้ำร้อนในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า ในโรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น โครงการนี้สามารถลดการใช้พลังงานเพื่อผลิตน้ำร้อนที่มีความต้องการถึง ๒๐,๐๐๐ ลิตร ต่อวัน ในแต่ละโรงงานโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นวิธีลดการใช้พลังงานได้ดีวิธีหนึ่งโดยเฉพาะก๊าชและพลังงานไฟฟ้า  และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของสถานประกอบการณ์และประเทศได้อีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย
เขียนโดย
นางสาวกรวิการ์  ไฝแก้ว
นางสาวกรองกาญจน์  อุทาหร
นางสาวพุทธรักษา  เมฆศิริ

 

 

 

อ่านต่อ...                    

Read moreกลับหน้าหลัก

 

Copyright (c) 2008 Website Name. All rights reserved..
Designed by Admin