งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
     งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
      รายละเอียดทุนวิจัย

    การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) ปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ลงข่าววันที่ : 18 สิงหาคม 2560
รายละเอียด :   
 
              กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ ประจำปี 2561 (รอบที่ 1) ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอขอรับทุนวิจัยได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.nu.ac.th/th/service/c-step.php
เอกสารแนบ :  เปิดดูเอกสาร