งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
     งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
      รายละเอียดทุนวิจัย

    ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561" ปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
ลงข่าววันที่ : 18 สิงหาคม 2560
รายละเอียด :   
 
              กรอบการวิจัย: 
1.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
2.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
3.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ 
4.การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.nu.ac.th/th/public/pages_fund.php?NT=fund&P=193