งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
     งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
      รายละเอียดทุนวิจัย

    ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ข้อเสนอโครงการในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (การวิจัยและนวัตกรรม) จากงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560
ลงข่าววันที่ : 18 สิงหาคม 2560
รายละเอียด :   
 
             

กรอบการวิจัย:

1.วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ
2.วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ
3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
4.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.research.nu.ac.th/th/public/pages_fund.php?NT=fund&P=194