งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
     งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
      บุคลากรของหน่วยงาน
     
 
นางวรรณภา แตงตุ้ม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ
โ ทร.0-5596-2072
Email : ae_daysky@outlook.com
ห้องทำงาน : HU 6111
 
     

นางสาวพรภุทชรี โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยวิจัย
โทร.0-5596-2050
Email : ararehuman@gmail.com ห้องทำงาน : HU 6111

นางสาวเรือนขวัญ อนันตวงศ์
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป
หน่วยวารสารคณะมนุษยศาสตร์
โทร.0-5596-2006
Email : aom_zuzaa1@hotmail.com
ห้องทำงาน : HU 6111

นางสาวมณีนุช ประกรรษวัต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยบริการวิชาการ
โทร.0-5596-2059
Email : worwear_3@hotmail.com
ห้องทำงาน : HU 6202