งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
ข้อมูลโครงการ

โครงการทั้งหมด 6 กิจกรรม
    เลือกปีงบประมาณ :     
    ปีงบประมาณ : 2562  
ที่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ หน่วยงาน ขออนุมัติ สรุปผล
ประเภทโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน
1
     อบรมนาฏศิลป์แก่ครู - อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
7 - 11 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทโครงการ : งบประมาณรายได้
2
     ประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 หัวข้อ “หากเปลี่ยนตัวฉันเป็นตัวละครในเว็บตูน”
22 - 23 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
3
     เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562
15 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทโครงการ : งบประมาณภายนอก
4
     ติวเข้มและจัดสอบ TOEIC
10 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
5
     ค่ายภาษาอังกฤษ
24 - 26 ตุลาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
6
     การประชุมวิชาการ หัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
6 ตุลาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ