งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
 
ข้อมูลโครงการ

โครงการทั้งหมด 9 กิจกรรม
    เลือกปีงบประมาณ :     
    ปีงบประมาณ : 2562  
ที่ ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ หน่วยงาน ขออนุมัติ สรุปผล
ประเภทโครงการ : งบประมาณแผ่นดิน
1
     โครงการอบรมนาฏศิลป์แก่ครู - อาจารย์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
7 - 11 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทโครงการ : งบประมาณรายได้
2
     โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์และบทบาทสมมุติเชิงวัฒนธรรมเกาหลี ครั้งที่ 3 หัวข้อ “หากเปลี่ยนตัวฉันเป็นตัวละครในเว็บตูน”
22 - 23 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
3
     โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562
15 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
งานวิจัยและบริการวิชาการ
4
     โครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ KM
11-กรกฎาคม-2562
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
5
     โครงการวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนรเศวร
1 ต.ค. 2561   ถึง:  30 ก.ย. 2562
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
งานวิจัยและบริการวิชาการ
ประเภทโครงการ : งบประมาณภายนอก
6
     โครงการติวเข้มและจัดสอบ TOEIC
10 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
7
     โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
24 - 26 ตุลาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
8
     โครงการการประชุมวิชาการ หัวข้อ “ภาษา วรรณคดี และคติชนวิทยา : ความสำคัญและคุณค่าต่อมนุษย์ในโลกยุคใหม่”
6 ตุลาคม 2561
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
9
     โครงการบริการวิชาการ ครั้งที่ 4 ติวเข้มข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
6-7 กรกฎาคม 2562
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
งานวิจัยและบริการวิชาการ