งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร


KM งานวิจัย
แก้ไข ( ปี2559)    KM การบูรณาการงานวิจัย กับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
แก้ไข ( ปี2560)    KM การเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดย รศ.ดร. อัญชลี วงศ์วัฒนา นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ในโครงการเสวนาวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
แก้ไข ( ปี2561)    โครงการ KM วิจัย เรื่อง การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (สกว.) วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร