งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร


ลิงค์เอกสาร
แก้ไข website ระบบบริหารโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  แก้ไข   http://dra.research.nu.ac.th/researchfund/index.aspx
แก้ไข ตรวจสอบรายชื่อวารสาร และ Impact Facter ของ TCI
                  แก้ไข   http://www.kmutt.ac.th/jif/Impact/impact_h.php
แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลวารสารและบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน Scopus
                  แก้ไข   https://www.scopus.com/
แก้ไข ตรวจสอบข้อมูลวารสารและบทความที่ตีพิมพ์ในฐาน ISI
                  แก้ไข   http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=Y1t3yJwEPmNPXiK8uWz&preferencesSaved=
แก้ไข ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
                  แก้ไข   http://dra.research.nu.ac.th/realdb/dss.aspx
แก้ไข ทุนสนับสนุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 2094)
                  แก้ไข   http://www.research.nu.ac.th/th/service/present.php
แก้ไข ทุนสนับสนุนการเบิกเงินรางวัลตีพิมพ์ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.2094)
                  แก้ไข   http://www.research.nu.ac.th/th/service/present-print.php
แก้ไข ทุนอุดหนุนการทำวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน(แบบปกติ)) (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.2094)
                  แก้ไข   http://www.research.nu.ac.th/th/service/b-cal.php
แก้ไข ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  แก้ไข   http://dra.research.nu.ac.th/realdb/index.aspx
แก้ไข คู่มือการขอคัดกรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  แก้ไข   http://www.researchhuman.nu.ac.th/?name=document