งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดเอกสาร
แก้ไข แบบฟอร์ม ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สำหรับนิสิต)
แก้ไข แบบตอบรับ การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (ตัวอย่าง)
แก้ไข แบบสำรวจความต้องการบริการทางวิชาการ
แก้ไข แบบสำรวจการนำไปใช้ประโยชน์
แก้ไข แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ และขอรับการสนับสนุนทุนการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
แก้ไข แบบฟอร์ม ขอคัดกรองจริยธรรมการวิจัย สำหรับนิสิตปริญญาตรี
แก้ไข แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อใช้กำหนดภาระงาน