งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร


ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
แก้ไข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 013/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคัดกรองโครงการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
แก้ไข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 220/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม คณะมนุษยศาสตร์
แก้ไข ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559
แก้ไข ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการประกวดโครงร่างวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
แก้ไข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 076/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบคัดกรองโครงการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
แก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการแปลเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์
แก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย งานสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
แก้ไข ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
แก้ไข ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
แก้ไข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ที่ 221/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยจัดอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร " Center for English Language Training and Testing (CELTT)"