งานวิจัยและบริหารวิชาการ
  งานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

    ดาวน์โหลดเอกสาร


แผนปฏิการประจำปี
แก้ไข รายงานประชุมงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558
แก้ไข รายงานการสำรวจความต้องการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
แก้ไข สรุปการสำรวจความต้องการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 4
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 5
แก้ไข สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
แก้ไข สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558)
แก้ไข สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559)
แก้ไข สรุปข้อมูลการนำความรู้จากการเข้าร่วมอบรมในโครงการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
แก้ไข แผนการบริการวิชาการ คณะมุนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560
แก้ไข สรุปข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคมของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2559)
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2559
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
แก้ไข รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
แก้ไข สรุปการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์จากจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2560
 
1